جواب خوانش و فهم چشمه و سنگ صفحه 129 فارسی پنجم

محیا دهقان

خیلی عالی

نویسنده

سلام خوب بود عالی بیت دو از زبان چشمه با نرمی ولی بیت چهارم با زبان سختی درسته

نویسنده

سلام سوال یک در متن شعر ((چشمه )) و ((سنگ )) با چه ویزگی توصیف شده اند؟؟چشمه =نرمی _سخت کوش _ایستادگی ومقاومت.سنگ = سختی_گران_تیره دل_سخت سر.

نویسنده

چشمه مهربان نرم اما سنگ نادان و تنبل

نویسنده

چشمه: مهربان. با اراده. ایستادگی و مقاومت. سخت کوشی. امیدوارسنگ: خودپسند. نامهربان. زورگو. سرسخت.

جواب خوانش و فهم صفحه ۱۲۹ کتاب ادبیات فارسی پنجم بخوان و حفظ کن جواب خوانش و فهم چشمه و سنگ از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. در متن شعر، «چشمه» و «سنگ» با چه ویژگی هایی توصیف شده اند؟
2. خوانش بیت دوم و چهارم چه تفاوتی با هم دارد ؟ چرا ؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چشمه: نرمی، سخت کوش، ایستادگی و مقاومت.
سنگ: سختی، گران، تیره دل، سخت سر.

ناشناس : سوال دو که هست داداش .بیت دوم از زبان چشمه به نرمی و لطایف ولی بیت چهارم از زبان سنگ به سختی و دل تیرگی دل صحبت نموده.

زینب زارع : چشمه :نرمی ،تلاش،تسلیم نشدن، سنگ: سختی،سیاه دل ،نادان.

مهیا رضایی : چشمه : نرمی، مهربان ، دلسوز ، تلاش ، ایستادگی سنگ : سنگ دل ، لجباز ، نادان ، نامهربان.

مهشید زنده بودی : چشمه :نرمی، پرتلاش، مهربان ،امیدوار ،با سختی ها مبارزه کرد
سنگ:نادان، ناپسند، سنگ دل ،لجباز ،تنبل ،زورگو.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید