چند مورد از مهم ترین وظایف حکومت صفحه 143 مطالعات اجتماعی نهم

ناشناس

۱:وضع قوانین و مقررات لازم در امور مختلف

۲:اجرای قوانین

۳:برقراری نظم و امنیت

۴:رسیدگی به اختلافات و شکایت ها

۵: تعلیم و تربیت

۶:حفظ میراث فرهنگی

۷:سیاست گذاری فرهنگی

۸:عمران و ابادانی کشور

۹:ایجاد وسایل و امکانات لازم برای رفع نیاز های معیشتی ، اجتماع و اقتصادی مردم ایران

۱۰:ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی

۱۱: دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی

۱۲:مدیریت منابع طبیعی و ثروت های ‌ه به عموم مردم تعلق دارند

۱۳:حمایت از گروه های خاص و نیازمند مانند کودکان بی سرپرست معلولان و ازکار افتادگان

جواب فعالیت صفحه ۱۴۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چند مورد از مهم ترین وظایف حکومت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضع قوانین و مقررات لازم در امور مختلف و اجرای قوانین: قوه مقننه.
برقراری نظم و امنیت، رسیدگی به اختلافات و شکایت ها: قوه قضاییه.
تعلیم و تربیت، حفظ میراث فرهنگی : قوه مجریه.
دفاع از کشور و حفظ تمامیتت ارضی : قوه مجریه.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
3

۱:وضع قوانین و مقررات لازم در امور مختلف

۲:اجرای قوانین

۳:برقراری نظم و امنیت

۴:رسیدگی به اختلافات و شکایت ها

۵: تعلیم و تربیت

۶:حفظ میراث فرهنگی

۷:سیاست گذاری فرهنگی

۸:عمران و ابادانی کشور

۹:ایجاد وسایل و امکانات لازم برای رفع نیاز های معیشتی ، اجتماع و اقتصادی مردم ایران

۱۰:ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی

۱۱: دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی

۱۲:مدیریت منابع طبیعی و ثروت های ‌ه به عموم مردم تعلق دارند

۱۳:حمایت از گروه های خاص و نیازمند مانند کودکان بی سرپرست معلولان و ازکار افتادگان

من 2 سال قبل
0

وظایف حکومت را نام ببرید

ناشناس 2 سال قبل
-2

صفحه ۱۴۰ پایین صفحه

برای پاسخ کلیک کنید