رود آمازون به کدام اقیانوس می ریزد؟ با استفاده از اطلس بگویید این رود در کدام کشور آمریکای جنوبی جریان دارد؟ صفحه 154 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

رود آمازون به اقیانوس اطلس میریزد و درکشور برزیل جریان داردفاطمه

به تو چه

دقیقأ درست

جواب فعالیت صفحه ۱۵۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم رود آمازون به کدام اقیانوس می ریزد؟ با استفاده از اطلس بگویید این رود در کدام کشور آمریکای جنوبی جریان دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رود آمازون به اقیانوس اطلس می ریزد و در کشور برزیل جریان دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 1 سال قبل
9

رود آمازون به اقیانوس اطلس میریزد و درکشور برزیل جریان داردفاطمه

6
به تو چه 11 ماه قبل

دقیقأ درست

برای پاسخ کلیک کنید