جواب گفت و گو صفحه ۸۳ کتاب علوم تجربی پایه پنجم آب در کدام خاک بیشتر نفوذ می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خاک هایی که ذرات آنها درش تر و فاصله ی بین ذراتشان بیشتر است، آب را بیشتر عبور می دهند مانند ماسه.