فعالیت صفحه ۹۲ کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان چگونه می توانیم کنسرو ماهی فاسد شده را تشخیص بدهیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

تشخیص کنسرو ماهی فاسد شده

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده فساد آن است و ما نیز باید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده : اگه ماهی را بجوشانیم اگر تازه بود خراب نشده واگر تازه نبود خراب شده.

نویسنده : برآمدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده آن است که کنسرو فاسد شده و ما باید تاریخ انقضا آن را نگاه کنیم و همچنین ماهی فاسد شده بوی نامطبوعی دارد..

نارین :‌ برامدگی سر و ته کنسرو نشان دهنده آن است که کنسرو فاسد شده است وباید به تاریخ انقضای آن توجه کنیم.

نویسنده :‌برامدگی سروته کنسرو نشان می دهد که کنسرو فاسد شده است و کنسرو فاسد شده نیز بوی بدی دارد.