جواب درست و نادرست صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پنجم جواب درست و نادرست درس شانزدهم وقتی بوعلی کودک بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. حسین با شنیدن پاسخ های ساده، آرام می شد.
2. طبیب می کوشید با پاسخ های ساده و کودکانه او را آرام کند.
3. تلاش حسین، حتی در زمان بیماری مادر هم، چشمگیر بود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نادرست درست درست.