جواب درک و دریافت صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درک و دریافت پیاده و سوار بخوان و بیندیش از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. با توجه به متن، مرد اسب سوار چه ویژگی هایی داشت؟
2. منظور بزاز از گفتن اینکه «باید بار خودم را خودم به دوش بکشم» چه بود؟
3. پنج رویداد مهم داستان را به ترتیب بیان کنید؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. مرد طمع کاری بود و چشم به مال مرد پیاده داشت.
2. بزاز از اینکه بار خود را به دوش کسی دیگری بسپارد خودداری کرد چرا که با دیدن تاختن اسب ترسید که اگر باز خودش را به دوش کسی سوارکار بسپارد دیگر به بارش نخواهد رسید.
3. رویدادهای مهم به صورت زیر می باشند:
1) رفتن بزاز از یک ده به ده دیگر.
2) دیدن مرد سوارکار توسط بزاز.
3) درخواست بزاز از سوارکار برای به دوش کشیدن بارش.
4) تاختن اسب به دنبال خرگوش.
5) منصرف شدن بزاز از سپردن بارش به سوارکار.

نویسنده : او دزدوبد جنس بودوبسیار طمع کار او میخاست بار بزاز را به بهانه ی بردن بار بافریب وحیله بار اورا بدزدو .

سارا پاشا : الان در دوره ی کرونایی هستیم مجبوریم جواب ها رو از مخ دیگران بگیریم واقعا امسال سال پرخاطره ای خواهد بود.

ملیسا : ۱-طمع کار وحیله گر بود
۲-چون ممکن بود که مرد سوار پارچه های او راببرد
۳-رویداد ها:
۱-رفتن بزاز از ده به ده دیگر
۲-دیدن مرد اسب سوار
۳-دیدن خر گوش
۴-دنبال کردن خر گوش
۵-منصرف شدن بزاز از اینکه پارچه هایش را به مرد سوار بدهد.

نویسنده : ۱-مرد طمع کاری بود و چشم به مال مرد پیاده داشت
۲-وقتی تاختن اسب را دید ترسید که اگر بار خود را به سوار بدهد از او بدزد و به او پس ندهد.
۳-) رفتن بزاز از یک ده به ده دیگر.
2) دیدن مرد سوارکار توسط بزاز.
3) درخواست بزاز از سوارکار برای به دوش کشیدن بارش.
4) تاختن اسب به دنبال خرگوش.
5) منصرف شدن بزاز از سپردن بارش به سوارکار.

نویسنده : ۱_بخیل_حیلگر ودزد
۲_یعنیاگر بارهایش را به اسب سوار می داد ممکن بود انها را بدزد چون او دیده بود اسب خسته نیست ود نبال خرگوش دوید به همین دلیل اگر بار را می داد اسب می تاختت می رفت
۳_در خواست بزاز برای کمک کردن در بارهایش وقبول نکردن اسب سوار
پارچه فروشی بزاز به صورت دست فروشی از ده به ده دیگر حیله گری وخواست دزدی پارچه های بزاز دویدن اسب دنبال خرگوش دیدن خرگوش در بیا بان.