جواب و پاسخ مرحله 147 بازی آمیرزا صد و چهل و هفت ۱۴۷ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گدا، لنگ، لگن، لگد، انگل، گلدان.