جواب و پاسخ مرحله 148 بازی فندق صد و چهل و هشت ۱۴۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گیس، ریگ، یاس، گاری، ساری، اسیر، گریس، سیگار.