جواب فعالیت صفحه ۱۸ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم چرا آمریکا و هم پیمانان اروپایی اش با سرمایه گذاری هنگفت همواره تلاش می کنند هویت و فرهنگ خود را برتر جلوه دهند و به دیگر کشور ها تحمیل نمایند ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون این کشورها می خواهند با نفوذ فرهنگی و اقتصادی خود در سایر کشورهای جهان، آنها را زیر سلطه خود داشته و در واقع برده خود کنند تا بتواندد تمامی منابع مادی و معنوی آن کشورها را زیر نظر خود داشته باشند.

رها : چون این کشورها میخواهند با نفوذ فرهنگی و اقتصادی خود در سایر کشورهای جهان آنها را زیر سلطه خود داشته و درواقع برده خود کنند تا بتوانند تمامی صنایع مادی و معنوی آن کشورهارا زیر نظر خود داشته باشند.

پرستو محمد زاده : چون می خواهند این کشورها را با افکار خود زیر نظر خود داشته باشند و خواسته های خود را برای آنها تحمیل کنند.

نویسنده : چون میخواهند که فرهنگ بی بند و باری خودشان را که تمدن نه چندان زیادی را دارند، به ایران که تمدن 2500 ساله دارد را تحمیل کند.

علی اکبر حاج عبدالهی : چون هدفشان این است که انها را زیر سلطه قرار داده و فرهنگ آن ها مورد تسلط داشته باشند.

نویسنده : چون آنها دریافته اند که فرهنگ بر تمام اجزای زندگی آدمی تاثیر گذار است و از طریق فرهنگ می خواهند بر تمام جهان تسلط یابند.

ناشناس : چون می خواهند این کشورها را با افکار خود زیر نظر خود داشته باشند و خواسته های خود را برای آنها تحمیل کنند.

اسفندیار : چون می خواهند خود را برتر جلوه دهند و هر چیز راکه میخواهند بدست بیاورند به همین خاطر کشورهای همسایه خودرا شریک خود میکنند که مشکلی برای خودشان پیش نیاید.

حسن یوسلیانی : هدف امریکاوهم پیمانانش ازبین بردن هویت وفرهنگ جوامع دیگراست وازاین طریق به راحتی می تواند حکومت هارا جابه جا کند، انهارازیرسلطه خوددربیاوردومنابع انهارانیزازآن خودکند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نازی : کشورهای خارجی در تلاشند تا ب هرطریقی نقشه های خود را برای نابودی ایران عملی کنند و دست ب هر کاری میزنند.