جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چشم و گوش های شاه چه موضوعاتی را به شاه خبر می دادند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خبرهایی مبتنی بر تحرکات افراد برای براندازی حکومت، وضعیت مخالفان، وضعیت جامعه، میزان نارضایتی مردم از حکومت.