داستان درخت علم را بازسازی کنید صفحه 93 کتاب نگارش ششم دبستان

!!!!!!!

خیلی طولانی است

پانیک

خیلی طولانی

پانيا

دقيقا افرين

نویسنده

خیلی طولانی است راضیه ذوالفقاری

نویسنده

به یک حاکم گفتند در هندوستان درخت است که میوه ان را بخوری پیر نمیشوی حاکم یکی را می فرستد ان کسی را که فرستاد بدو به هیچ نتیجه ی نمی رسد وقتی میخواست برگردد یک دانشمند را میبیند که میگوید درختی که در دنبال ان هستی درخت علم است

صفحه ۹۳ کتاب نگارش پایه کلاس ششم دبستان داستان درخت علم را بازسازی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

داستان درخت علم را بازسازی کنید نگارش ششم

وقتی، دانایی به طریق داستان گفته بود که درختی در هندوستان است که هر که میوه ی آن را بخورد عمر جاودان می یابد. پادشاهی این سخن شنید، او از فرط راستی (سادگی – شاید هم طمع به عمر زیاد) کسی را به هند فرستاد تا میوه ی آن درخت را بیاورد. آن مرد سال ها در هند به جستجو پرداخت. از هر که می پرسید مسخره اش می کردند که این مرد دیوانه است. بعضی ها هم به زبان تعریف و حمد ریشخندش می نمودند و او را به این سو آن سو می فرستادند و درخت هایی را نشانش می دادند. سرانجام وقتی آن پیک خسته، درمانده و نومید و اشک بار آهنگ بازگشت کرد، شنید که در همان مکان شیخی عالِم که قطبی بزرگوار است سکنی دارد با خود گفت : «من که کار دارم توفیق نیافتم، اکنون به نزد او بروم باشد که دعای خیری نماید.» با چشمی اشکبار نزد شیخ رفت. شیخ پرسید: «از چه چیز نا امید هستی، موضوع چیست؟» مرد گفت: «شاه مرا بدین فرستاده تا درختی را که می گویند هر که میوه ی آن را خورد حیات جاودانه می یابد، پیدا کنم ولی سال ها گشته ام و نیافتم.» شیخ خندید و بگفتا ای سلیم این درخت علم باشد در علیم بس بلند و بس شگرف و بس بسیط آب حیوانی و دریای محیط تو به صورت رفته ای گم گشته ای زان نمی یابی که معنی هشته ای آن یکی کش صد هزار آثار خاست کمترین آثار او عمر بقاست آخر چرا به الفاظ و اسم ها چسبیده ای ؟ چرا به معنی و ذات و حقیقت توجه نمی کنی ؟ هر که به دنبال اسم بگردد به جایی نمی رسد باید مسمی را جست (نه این که تاریخ بافی کرد که مثلا مریم مادر یحیی را دید یا ندید یا رستم بود یا نبود.)

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پرنسا : كسى به پادشاه خبر ميدهد كه در هندوستان درختى است كه اگر كسى ان رابخورد عمر هميشگى ميگيرد پادشاه بكى إز نزديكان خود را برأى يافتن درخت به هندوستان ميفرستد فرد ازهركسى كه ميپرسد همه به اوميخندند ولى تا پيش دانش مندى ميرود وبه او ميگويد ان درخت علم است.

ناشناس : شخصی به پادشاه خبر میدهد که در هندوستان درخت عجیبی وجود دارد که هرکس از میوه ان بخورد هرگز پیر نمیشود.پادشاه یکی از نزدیکان خود را برای یافتن چنین درختی به هندوستان میفرستد.اما او بعد از جست و جوی بسیار چنین درختی پیدا نمیکنید.نا امید میشود و تصمیم میگیرد برگردد اما قبل از اینکه برود با دانشمندی روبه رو میشود و و از این چنین پاسخ میشنود:این درختی که تو به دنبال ان هستی درخت علم است،علم را گاهی به ابر و افتاب و دریا مانند میکنند اما تو فقط به ظاهر قضیه توجه کرده ای و از معنی ان بی خبری.نترسید یذرم بره بیرون چیزی نمیشه~😹🌈🌸میخوای کمتر باشه خودت فکر کن بنویس خو🍦.

هاله : روزی به حاکمی خبر می دهند که درختی در هندوستان است که اگر کسی میوه ی آن را بخورد هرگز پیر نمی شود . حاکم یکی از نزدیکان خود را برای یافتن این درخت به هندوستان فرستاد . اما آن شخص فهمید که ای درخت همان درخت علم است. .

نویسنده : به پادشاه خبر میرسد که در هند درختی وجوددار دکه هرکس ازان بخورد پیر نمیشودپادشا شخخصی رابه هندمیفرستدتابرایش بیاورددرراه بادانشمندی روبه رو میشودوقضیه رابه او میگوید دانشمن به اوگفت درخت علم است.

امیرطاها : روزی یک پادشاه میشنود یک در خت در هندوستان است که اگر از ان بخوری پیر نمیشوی. پادشاه یکی را به دنبال ان درخت میفرستد. ان مرد به هندوستان میرود و از چند نفر میپرسد وهر کدام از انها به او میگویند نمی دانیم.بعد به یک مرد میرسد واو میگوید ان در ختی که تو میگویی درخت علم است.

میلاد : یک روز به پادشاه خبر می رسد که در هندوستان درختی است که اگر از میوه ان بخورید هرگز پیر نمی شوید. پادشاه یکی از نزدیکان خود را فرستاد و با دانشمندی روبه رو شد دانشمند گفت درختی که دنبال ان می گردی درخت علم است..

ناشناس : روزی به پادشاهی خبر می‌دهد که در هندوستان درختی است که اگر میوه ی آن را بخور ی تا عمرت جوان میمانی پادشاه در راه به دانشمند ی برخورد کردگفت درختی که به دنبال آن هستی آن همان دانش تو است

نویسنده : یک روز به پادشاه خبر می دهند که درخت عجیبی در هندوستان است که ان را بخوری خود را پیر نمی بینی حاکم سریع یکی از نزذیکانش را به هندوستان می فرستد تا به دنبال ان بگردد نزدیک حاکم در انجا با دانشمندی روبه رو می شود دانشمند به ان می گوید که چیزی که تو بهدنبال ان هستی درخت علم است.

زینب حمید : یک روز یکی به پادشاه خبر می رساند که درختی هست که هرکس از آن بخورد پیر نمیشود پادشاه یکی از نزدیکانش رامی فرستد وان شخص به هرکس که می گوید به او می خندد تا اینکه بایک دانشمند روبه رو می ودانشمند به او می گوید ان درخت که تو دنبلش هستی همان درخت علم است.

نویسنده : روزی حاکمی بیمار می‌شود یک حکیم به نزد پادشاه می‌رود دارویی برای این بیماری پیدا نمی‌کند که پادشاه به او می‌گوید در شهری درختی بنام درخت است می‌روی وآن میوه را برايم می‌آوری حکیم می‌رود به نزد استادی در آن شهر می‌رود استاد می‌گوید درختی که در باره‌ی او مگویی به حقايق پی نبردی درخت علم منضور علم تو است.

زهرا : این داستان خیلی کوتاست پس چرا این همه آن را طولانی میکنید
روزی به یک پادشاه خبر می‌دهند که در هندوستان یک درختی است که اگر را بخوری پیر نمی‌شوی پادشاه سریع یکی از بستگانش را به دنبال درخت میفرستد ، بد از مدتی حاکم با دانشمندی مواجه میشود و دانشمند به او میگوید درختی که تو به دنبالش هستی درخت علم است .
همین، گفته بازسازی کنین شما تمام داستان رو مینویسین ..

ملیکا : به پادشاهی. خبر می دهد که در هندوستان درختی است که هرکس میوه ی آن را بخورد پیر نمی شود. پادشاه یکی از نزدیکانش را برای این درخت فرستاد او از هرکس می پرسد با خنده جوابش را می دهد تااینکه یک دانشمندجوابش را می دهد ومی گوید این درخت همان درخت علم است.

کوثر زارع : خوب است اما کسانی که متن می نویسند غلط املایی دارند مثال به پادشاه خبر می دهد این اشتباه است او باید بنویسد که به پادشاه خبر می دهند این درست است خیلی از این مورد ها است اگر این مشکل ها درست شود آن وقت می توان گفت که این خوب است.

ملیکا : به پادشاهی. خبر می دهد که در هندوستان درختی است که هرکس میوه ی آن را بخورد پیر نمی شود. پادشاه یکی از نزدیکانش را برای این درخت فرستاد او از هرکس می پرسد با خنده جوابش را می دهد تااینکه یک دانشمندجوابش را می دهد ومی گوید این درخت همان درخت علم است.

ناشناس : به حاکم می گویند اگر میوه ی درخت علم را بخوری عمر تو همیشگی میشود او هم یکی را می فرستد تا آن را پیدا کند دانشمندی به او میگوید که درخت علم وجود ندارد و منظور از درخت علم،علم و دانش استتو کتاب من کمتر از سه خط شد.

هلیا صمد زاده : روزی شخصی به پادشاه خبر میدهد که درختی عجیب در هندوستان است که اگر کسی میوه آن را بخورد پیر نمیشود.
پادشاه تا این را شنید چند نفر از نزدیکان خود را به هندوستان برای یافتن این درخت فرستاد.
او وقتی به هندوستان رسید فهمید که آن درخت همان درخت علم است. عالی.

هانیه : به حاکمی می گویند که درختی در هند وجود دارد که اگر میوه اش را بخوری دیگر بیمار نمی شوی او هم کسی رابه هند می فرستد تا میوه ی آن درخت را برایش بیاورد آن فرد هم به هند می رود ولی درخت را پیدا نمیکندتا اینکه دانشمندی آن را آگاه می کند و به او میگوید «درخت علم »علم ودانش است که می‌تواند تو را از هر بیماری دور کند.او هم به سرزمین خود برمیگردد و داستان را برای حاکم تعریف می کند

نویسنده : یک روزبه پادشاه خبری می دهندکه یک درخت عجیبی درهندوستان است وهرکس از ان بخوردهرگز پیر نمی شود.وحاکم زود یکی از نزدیکانش را به هندوستان فرست تابه دنبالان ان بگردد.نرزدیک حاکم در انجا با یک دانشمند روبه رو می شود دانشمند به ان می گوید چیزی که تو به دنبال ان هستی درخت علم است.

هلیا صمدزاده : روزی شخصی به پادشاه خبر میدهد که درختی عجیب در هندوستان است که اگر کسی میوه آن را بخورد پیر نمیشود.
پادشاه تا این را شنید چند نفر از نزدیکان خود را به هندوستان برای یافتن این درخت فرستاد.
او وقتی به هندوستان رسید فهمید که آن درخت همان درخت علم است..

تینا نوری : یک روز حاکم را خبر می دهندکه یک درخت در هندوستان است که هر کس میوه ی اورا بخورد،پیر نمی شود.حاکم دربارش را روانه هندوستان می‌کند و دربارش در شهر هندوستان دنبال میوه ای میگشت تا برای پادشاه ببردولی چیزی پیدا نکرد.هنگام ناامید شدن دانشمندی از راه رسید و گفت آن درختی که تو میگویی درخت علم است.

نویسنده : روزی به پادشاه میگویند درختی در هندوستان وجود دارد که اگر میوه ی ان را بخوری پیر نمیشوی پادشاه کسی را به دنبال ان فرستاد مرد در راه برگشت با دانشمندی رو به رو شد و دانشمند به او گفت این درخت علم است امید وارم خوشتان بیاید کوتاه کامل زیبا ممنونم.

سارا : روزی به پادشاهی خبر میدهند، درخت شگفت انگیز ی درهند وجود دارد ۰که هر که از آن بخورد عمری بلند خواهد داشت ۰مردی راپادشاه فرستاد تا به هند برود مرد وقتی رسید فهمید که درختی که به انسان عپری جاودان میدهد همان درخت علم است۰.

سید مرتضی : روزی حاکمی را خبر می‌دهند که درختی در هندوستان است که عمر را جاودانه میکند . شاه شخصی را میفرستد تا این درخت را پیدا کنید اما پیک هر کجا از مکان درخت میپرسد مورد تمسخر قرار میگیرد تا اینکه به دانشمندی هندی می‌رسد و آن دانشمند به پیک میگوید که این درخت، درخت علم نام دارد که نام جویندگان خود را جاودان میکند.

فاطمه جون : روزی حاکمی خبر دار می شود که درختی وجود دارد که اگر از میوه آن بخورد هرگز پیر نمی شود سریع یکی از نزدیکانش را برای یافتن آن درخت به هندوستان می فرستد بعد متوجه میشود که آن درخت 🌳درخت 🌳علم می باشد 😙😙😙بوس بوس بوس فداتون 😥😥😥بای.

حنانه : روزی به حاکم خبری رساندنند گفتند در هندوستان درختی رشد کرده که هرکی از آن بخوره هیچ وقتی پیر نخواهد شد حاکم به کی از نزدیکانش گفت برود و میوه اش را برای حاکم بیاورد و آن مرد رفت و درخت هما درخت علم است ۰.

پارمین : روزی به پادشاه خبری می رسد که در هندوستان درختی وجود دارد که هر کس از آن بخورد پیر نمی شود پادشاه فردی را به دنبال درخت فرستاد مرد رفت و رفت تا به یک دانشمند رسید داستان را برای او توضیح داد دانشمند به او گفت عقل ما درخت علم است.

نویسنده : كسى به پادشاه خبر ميدهد كه در هندوستان درختى است كه اگر كسى ان رابخورد عمر هميشگى ميگيرد پادشاه یکى از نزديكان خود را براى يافتن درخت به هندوستان ميفرستد فرد ازهركسى كه ميپرسد همه به اوميخندند ولى تا پيش حکیم ميرود وبه او ميگويد این درخت علم است.

عرفان رشتبریان :یک روز به پادشاه خبر می رسد که در هندوستان درختی است که اگر از میوه ان بخورید هرگز پیر نمی شوید. پادشاه یکی از نزدیکان خود را فرستاد و با دانشمندی روبه رو شد دانشمند گفت درختی که دنبال ان می گردی درخت علم است..

ناشناس : به پادشاهی خبر می دهند که یک درخت در هندوستان وجود دارد که اگر میوه آن را بخوری هرگز پیر نمی شوی پادشاه یکی از نزدیکانش را برای یافتن درخت فرستاد آن مرد از هرکس پرسید به او می خندید و……..

یاسین : روزی به پادشاهی خبر می‌دهند که 🌲 درختی در هندوستان است اگر کسی میوه آن را بخورد هرگز پیر نمیشود شاه یکی از نزدیکانش را می‌فرستد اما آن درخت را پیدا نمیکند در راه برگشت با دانشمندی رو به رو میشود و متوجه میشود که آن درخت،درخت علم است.

ایدا جوادی : روزی به یک نفر می گویند درختی است که پیرت نمی کند او کسی را می فرستد و اخر متوجه می شوند درخت زندگی است.

نویسنده : شخصی به پادشاه خبر می دهد که در هندوستان درختی است که اگر میوه ی آن را بخورید هرگز پیر نمی شوید 👸🤴پادشاه به یکی از نزدیکانش می گوید که آن درخت را برایش بیابد اما او هرچقدر از این و آن سراغ درخت را می گرفت هیچ کس جوابی نمی داد و در جواب او می خندید تا اینکه دانایی پاسخ درست را درباره ی درخت به او میگوید ، او فهمید که این درخت وجود ندارد بلکه این درخت ، درخت علم است که اگر علم را داشته باشد از همه چیز باخبر است و هیچ وقت فکر و ذهن او پیر نمی شود 🤩🌳🌳🌳بهار ♡.

فرزانه : كسى به پادشاه خبر ميدهد كه در هندوستان درختى است كه اگر كسى ان رابخورد عمر هميشگى ميگيرد پادشاه بكى إز نزديكان خود را برأى يافتن درخت به هندوستان ميفرستد فرد ازهركسى كه ميپرسد همه به اوميخندند ولى تا پيش دانش مندى ميرود وبه او ميگويد ان درخت علم است..

ابوالفضل عالی پور : کسی به پادشاه خبر می دهد که در هندوستان درختی وجود دارد که اگر کسی از میوه ی ان بخورد عمر همیشگی دارد. پادشاه یکی از درباریان خود را برای یافتن درخت به هندوستان می فرستد . فرد از هر کسی می پرسد می گویند نمی دانیم. وقتی نا امید شد نزد دانشمندی رفت.وقتی دانشمند ماجرا را برایش تعریف کرد فردفهمید که درخت علمی وجود ندارد. چون دانشمندی درخت را کاشته بود درخت علم نام گرفته بود..

امیرمحمد : روزی حاکمی شنید که درختی وجود دارد که اگر از میوه ان درخت بخورد هرگز پیر نمی شود فردی را به دنبال ان درخت فرستاد ولی فرد بعداز جستجوی بسیار فهمید که آن درخت درخت علم است.

زینب :‌کسی به پادشاه خبر میدهد که در هندوستان درختی است که اگر کسی میوهی ان درخت را بخورد عمر همیشگی میگیرد پادشاه یکی از نزدیکان خود را برای یافتن درخت به هندوستان میفرستد فرد از هر کسی میپرسد همه به او میخندند ولی تا پیش یک دانشمند میرود و به او میگوید ان درخت علم است.

محمد حسین :‌
روزی مردی به پادشاه می‌گوید که درختی در هندوستان وجود دارد که اگر میوه آن را بخوری عمر بیشتری نصیبت می شود پادشاه به یکی از دستیارانش گفت که برو دنبال این درخت بگرد و برایم پیدا کن دستیار رفت ولی درخت را پیدا نکرد و مردی به او گفت ای مرد نادان درختی که دنبالش هستی دخت علم است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 روز قبل
14

بآو سع خط جآ گذآشتع شمآ چقد طولآنی گذآشتین:/

5
سارا جون 4 روز قبل

تو کتاب جا نداریم اینا رومان مینویسن دستتون درد نکنه ولی هرچه کم تر بهتر

ناشناس 4 روز قبل
5

خیلی تولانی بود

4
مهسا نصیری 4 روز قبل

درسته لااقل یکم خلاصش کنید

5
خیلی بده 4 روز قبل

حنانه درخت علم

نویسنده 4 روز قبل
16

خیلی طولانی است راضیه ذوالفقاری

5
ارع 4 روز قبل

ارع

10
ناشناس 4 روز قبل

سلام می توانید یکی کوتاه بدهید

4
جاندان اوزدمیر 4 روز قبل

ارع چی زدی ؟کوتاه تر هم ماله پرنسا

9
اینم کوتاه 4 روز قبل

به حاکم می گویند اگر میوه ی درخت علم را بخوری عمر تو همیشگی میشود او هم یکی را می فرستد تا آن را پیدا کند دانشمندی به او میگوید که درخت علم وجود ندارد و منظور از درخت علم،علم و دانش است

2
ناشناس 4 روز قبل

واقعا عالی و مفید و همچنین کامل بود دستون درد نکنه و همچنین ممنونم از این سایت

5
ناشناس 4 روز قبل

یکی بفرسته برام

!!!!!!! 4 روز قبل
20

خیلی طولانی است

هدی 4 روز قبل
14

ممنونم ازتون ولی خیلی طولانی است

8
مبینا 4 روز قبل

خیلی طولانی

3
پریا 4 روز قبل

خالی بود

مارینت 4 روز قبل
6

👍👍👍👍👍

5
یاسین 4 روز قبل

روزی به پادشاهی خبر می دهند که 🌲 درختی در هندوستان است اگر کسی میوه آن را بخورد هرگز پیر نمیشود شاه یکی از نزدیکانش را می فرستد اما آن درخت را پیدا نمیکند در راه برگشت با دانشمندیرو به رو میشود و متوجه میشود که آن درخت،درخت علم است

1
امیر 4 روز قبل

وقتی دخرت درحت علمهباز برای چی باید بفهمه که درخت علمهسوتی رو در حد لالیگا دادی

پانیک 4 روز قبل
17

خیلی طولانی

مهسا نصیری 4 روز قبل
13

خیلی خیلی خیلی طولانی بود

0
حسنا 4 روز قبل

من هاره همین طورم همین نضر رو دارم

نویسنده 4 روز قبل
5

خوب بود ولی زیاد بود.

ناشناس 4 روز قبل
12

کتاب ۳ خط جا گذاشته داستان شما ۶ صفحه است

ناشناس 4 روز قبل
9

لطفا کوتاه تر کنید

ناشناس 4 روز قبل
10

کتاب سه خط جا داره چه خبره این همه نوشتهخوبه گفته بازسازی وگرنه کل دنیا رو می نوشت

16
پانيا 4 روز قبل

دقيقا افرين

آرین 4 روز قبل
4

خیلی بیش از حد طولانی 👎👎

2
هلیا صمد زاده 4 روز قبل

روزی شخصی به پادشاه خبر میدهد که درختی عجیب در هندوستان است که اگر کسی میوه آن را بخورد پیر نمیشود.پادشاه تا این را شنید چند نفر از نزدیکان خود را به هندوستان برای یافتن این درخت فرستاد.او وقتی به هندوستان رسید فهمید که آن درخت همان درخت علم است. عالی

3
زهرا 4 روز قبل

اره دقیقا

پانيا 4 روز قبل
6

ما چطورى ميخواهيم أين را در كتاب بنويسيم

5
ناشناس 4 روز قبل

وقتی عقل داشته باشیم می توانیم بنویسیم✍✍

0
دخمل شیطون 4 روز قبل

😎😂

پرنسا 4 روز قبل
13

كسى به پادشاه خبر ميدهد كه در هندوستان درختى است كه اگر كسى ان رابخورد عمر هميشگى ميگيرد پادشاه بكى إز نزديكان خود را برأى يافتن درخت به هندوستان ميفرستد فرد ازهركسى كه ميپرسد همه به اوميخندند ولى تا پيش دانش مندى ميرود وبه او ميگويد ان درخت علم است

9
بهار 4 روز قبل

عالی بود ممنون 😘😘

1
ناشناس 4 روز قبل

چی عالی بود داش کجاش

ناز پری 4 روز قبل
5

داستانتان ۳ خط باشد 😔

بدک نبود 4 روز قبل
9

طولانی بود

3
عالی بود عزیزم خیلی کمکم کردی ازتتتتتت سپاس گزارم خاطره جون 4 روز قبل

عالی بودعزیزم خیلی کمکم کردی ازتتتتتت سپاس گزارم خاطره جون

نرجس 4 روز قبل
12

خیلی طولانی بود

Ayda 4 روز قبل
13

بابا کتاب همش سه خط جا داده بعد شما تو ۶صفحه

1
اسرا شهبازیان 4 روز قبل

خودت سعی کن یکم ، از عقلت استفاده کن

همتا 4 روز قبل
5

دقیقا راست میگی انگار شاهنامست

ریحان 4 روز قبل
4

خوب گفتی

1
فاطمه 4 روز قبل

بچه ها خنگ که نیستید چرا غلط املایی دارید خجالت

خیییییلییی طولانیه لطفا یکم کمش کنید خط هایش را با سپاس 4 روز قبل
2

ولی در کل خوب بود

نویسنده 4 روز قبل
15

خیلی طولانی به ما فقط سه خط داده کمش کنید

3
منو یاد سریال مانکن انداختید 😭 4 روز قبل

خب از مال پرنسا استفاده کن من همین کارو کردم

امیر 4 روز قبل
2

طولانی

نویسنده 4 روز قبل
4

تو سه خط چجوری یک باری مطلب بنویسیم؟😠😡😮

4
المیرا کیانی 4 روز قبل

اسکل جون هفت خطه

3
جاندان 4 روز قبل

عزیزم المیرا کیانی اصن تعطیله و اسکله المیرا جان چشمای کورت رو باز کن سه خطه !!!

مهمان 4 روز قبل
0

برای چی شما ما پرنسا را اصلا ننوشتین

فاطمه 4 روز قبل
5

عالی بود عزیزم

ناشناس 4 روز قبل
3

شخصی به پادشاه خبر میدهد که در هندوستان درخت عجیبی وجود دارد که هرکس از میوه ان بخورد هرگز پیر نمیشود.پادشاه یکی از نزدیکان خود را برای یافتن چنین درختی به هندوستان میفرستد.اما او بعد از جست و جوی بسیار چنین درختی پیدا نمیکنید.نا امید میشود و تصمیم میگیرد برگردد اما قبل از اینکه برود با دانشمندی روبه رو میشود و و از این چنین پاسخ میشنود:این درختی که تو به دنبال ان هستی درخت علم است،علم را گاهی به ابر و افتاب و دریا مانند میکنند اما تو فقط به ظاهر قضیه توجه کرده ای و از معنی ان بی خبری.

نویسنده 4 روز قبل
2

چی زدی داداچ؟😂

نویسنده 4 روز قبل
0

قرصاتو کی خوردی بیب؟😐😐

باید حتما اسممو بنویسم:|؟ 4 روز قبل
2

دقیقااا

2
سارا جون 4 روز قبل

الان مدارس بخاطر کرونا تعطیله ما مدرسه نمیریم

2
مرگ بی رهم 4 روز قبل

خبر دارین من کارمو راحت کردم رفتم تو مدرسه از بچه ها گرفتم نوشتم 😉

نویسنده 4 روز قبل
0

یک روز به پادشاه خبر می رسد که در هندوستان درختی است که اگر از میوه ان بخورید هرگز پیر نمی شوید. پادشاه یکی از نزدیکان خود را فرستاد و با دانشمندی روبه رو شد دانشمند گفت درختی که دنبال ان می گردی درخت علم است. میلاد

4
مهرنگار 4 روز قبل

عالی بود عشقمممممممم😘

امیرطاها 4 روز قبل
4

روزی یک پادشاه میشنود یک در خت در هندوستان است که اگر از ان بخوری پیر نمیشوی. پادشاه یکی را به دنبال ان درخت میفرستد. ان مرد به هندوستان میرود و از چند نفر میپرسد وهر کدام از انها به او میگویند نمی دانیم.بعد به یک مرد میرسد واو میگوید ان در ختی که تو میگویی درخت علم است

نویسنده 4 روز قبل
5

خودتون فکر کنید بنویسید به من چه البته من از مطالب شما استفاده میکنم من دوست ندارم کسی از فکر من سوئاستفاده کنه👿

4
ارشیدا😌👰😘 4 روز قبل

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻💜💜💜💜💜💜💜💜💜

نویسنده 4 روز قبل
5

سلام

لیلا 4 روز قبل
0

به کی سلام میدی

👅👅👅👅 4 روز قبل
0

انگار جعفری یادت رفته😂😂😂

بهرام 4 روز قبل
2

واقعا خیلی خوبه مرسی

بهرام 4 روز قبل
2

و خیلی تشکر میکنم برا اینکه خیلی هم داستان طولانی ولی حداقل یکم کم می بود واین روزها کرونا برامون امده باید هم مواظب خودمون باشه من که نمیترسم از کرونا ولی دارم میگم براتون

4
بهرام 4 روز قبل

بچه ها یکم رعایت کنید فوش نفرستید

فائزه 4 روز قبل
1

این کانال خیلی عالی است خیلی ممنون

نویسنده 4 روز قبل
6

به پادشاه خبر میرسد که در هند درختی وجوددار دکه هرکس ازان بخورد پیر نمیشودپادشا شخخصی رابه هندمیفرستدتابرایش بیاورددرراه بادانشمندی روبه رو میشودوقضیه رابه او میگوید دانشمن به اوگفت درخت علم است

بهرام 4 روز قبل
1

بچه ها یکم رعایت کنید فوش نفرستید

یخ سياه 4 روز قبل
1

من نوشتمش معلمم ایراد گرف😐

0
بهرام 4 روز قبل

تو پسری یا دختری

0
بهرام 4 روز قبل

باشه تخسیر من برات فرستادم

بهرام 4 روز قبل
0

اینو میشناسی که فرستاده خر

امیر 4 روز قبل
2

را ميزنی یخ سیا؟

4
ناشناس 4 روز قبل

چی میگی؟؟

بهرام 4 روز قبل
0

منظور نداشتم ببخشید

یخ سياه 4 روز قبل
0

خواهش🌈

Hale 4 روز قبل
4

روزی به حاکمی خبر می دهند که درختی در هندوستان است که اگر کسی میوه ی آن را بخورد هرگز پیر نمی شود . حاکم یکی از نزدیکان خود را برای یافتن این درخت به هندوستان فرستاد . اما آن شخص فهمید که ای درخت همان درخت علم است. 💖

3
یخ سياه 4 روز قبل

عالی 👌👍

2
سارا جون 4 روز قبل

بینظیر

ناشناس 4 روز قبل
3

عالی بود 👍👍👍👍به درد من خیلی خورد

نویسنده 4 روز قبل
0

نگارش ششم شعر شیر خدا را به نثر ساده بنویسید

نویسنده 4 روز قبل
0

یک روز یکی به پادشاه خبر می رساند که درختی هست که هرکس از آن بخورد پیر نمیشود پادشاه یکی از نزدیکانش رامی فرستد وان شخص به هرکس که می گوید به او می خندد تا اینکه بایک دانشمند روبه رو می ودانشمند به او می گوید ان درخت که تو دنبلش هستی همان درخت علم استباتشکر از بقیه ی نویسندگان زینب حمید♥️

نویسنده 4 روز قبل
0

بردیایک روز به پادشاه خبر می رسد

ZeYNab 4 روز قبل
1

یکم خلاصه تر بود بهتر نبود جاش نیست توی این صفحه بنویسیم

سارا جون 4 روز قبل
1

سایت رو میذارن درس بخونین شما فحش میدین?

نویسنده 4 روز قبل
6

یک روز به پادشاه خبر می دهند که درخت عجیبی در هندوستان است که ان را بخوری خود را پیر نمی بینی حاکم سریع یکی از نزذیکانش را به هندوستان می فرستد تا به دنبال ان بگردد نزدیک حاکم در انجا با دانشمندی روبه رو می شود دانشمند به ان می گوید که چیزی که تو بهدنبال ان هستی درخت علم است

3
زهرا 4 روز قبل

این داستان خیلی کوتاست پس چرا این همه آن را طولانی میکنیدروزی به یک پادشاه خبر می دهند که در هندوستان یک درختی است که اگر را بخوری پیر نمی شوی پادشاه سریع یکی از بستگانش را به دنبال درخت میفرستد ، بد از مدتی حاکم با دانشمندی مواجه میشود و دانشمند به او میگوید درختی که تو به دنبالش هستی درخت علم است .همین، گفته بازسازی کنین شما تمام داستان رو مینویسین .

ناشناس 4 روز قبل
5

روزی به پادشاهی خبر می دهد که در هندوستان درختی است که اگر میوه ی آن را بخور ی تا عمرت جوان میمانی پادشاه در راه به دانشمند ی برخورد کردگفت درختی که به دنبال آن هستی آن همان دانش تو است

0
غضنفر 4 روز قبل

چه چیزهای مسخرهاای نوشتن اینا

نویسنده 4 روز قبل
2

روزی به حاکمی خبردادندکه درختی است که اگرمیوه ی آن رابخوردپیرنمیشود.حاکم یکی ازنزدیکانش رافرستادبرای پیداکردن آن درخت ابتدافهمیدآن درخت درخت علم است.

دنیا 4 روز قبل
0

روزی به پادشاهی خبر می دهند که در هندوستان درختی وجود دارد که اگر میوه ی ان درخت را بخورید هیچ وقط پیر نمیشوید پادشاه هم یکی از آشنایان خود را برای پیدا کردن درخت میفرستد آن قدر جست و جو میکند که پشیمان میشود در راه برگشت دانشمندی را می بیند وا دانشمند به او میگوید تو به ظاهر حرف توجی کردی منظور علم هست که یکی از خوبی هاش همین عمر همیشه پایدار است

مارینت 4 روز قبل
2

خوب ولی طولانی

فرزانه 4 روز قبل
0

عالیه ممنون

ابوالفضل 4 روز قبل
0

عالی ولی خیلیییییییییییییی طولانی

نویسنده 4 روز قبل
1

یک روزبه پادشاه خبری می دهندکه یک درخت عجیبی درهندوستان است وهرکس از ان بخوردهرگز پیر نمی شود.وحاکم زود یکی از نزدیکانش را به هندوستان فرست تابه دنبالان ان بگردد.نرزدیک حاکم در انجا با یک دانشمند روبه رو می شود دانشمند به ان می گوید چیزی که تو به دنبال ان هستی درخت علم است

هلیا 4 روز قبل
0

سلام .خیلی عالی بود. 😉 😉 🙋💙💙

هلیا صمد زاده 4 روز قبل
1

روزی شخصی به پادشاه خبر میدهد که درختی عجیب در هندوستان است که اگر کسی میوه آن را بخورد پیر نمیشود.پادشاه تا این را شنید چند نفر از نزدیکان خود را به هندوستان برای یافتن این درخت فرستاد.او وقتی به هندوستان رسید فهمید که آن درخت همان درخت علم است.

هانیه 4 روز قبل
6

به حاکمی می گویند که درختی در هند وجود دارد که اگر میوه اش را بخوری دیگر بیمار نمی شوی او هم کسی رابه هند می فرستد تا میوه ی آن درخت را برایش بیاورد آن فرد هم به هند می رود ولی درخت را پیدا نمیکندتا اینکه دانشمندی آن را آگاه می کند و به او میگوید «درخت علم »علم ودانش است که می تواند تو را از هر بیماری دور کند.او هم به سرزمین خود برمیگردد و داستان را برای حاکم تعریف می کند

2
ناشناس 4 روز قبل

عالی بود.

یاسمن 4 روز قبل
2

خیلی خوب است👌👌👌

محمد حسین 4 روز قبل
6

ممنون از همه…🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹🌹😘😘😘

علی 4 روز قبل
1

عالی💜💜🙋

الینا 4 روز قبل
1

خیلی خوب بودممنون

سمیرا 4 روز قبل
1

عالی بود ممنون🌷🌷

0
فاطمه 4 روز قبل

همه عالی نوشتن آفرین ۲۰ هستید .بای 😛😛😛😛😛😛

سمیرا 4 روز قبل
4

عالی بود ممنون🌹🌹🌹 سپاس

ملیکا 4 روز قبل
8

به پادشاهی. خبر می دهد که در هندوستان درختی است که هرکس میوه ی آن را بخورد پیر نمی شود. پادشاه یکی از نزدیکانش را برای این درخت فرستاد او از هرکس می پرسد با خنده جوابش را می دهد تااینکه یک دانشمندجوابش را می دهد ومی گوید این درخت همان درخت علم است

حسنا 4 روز قبل
2

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ممنون

مرساده 4 روز قبل
-1

از نظر من بسیار عالی بود ومن به خوبی متوجه شدم که چه اتفاقی در داستان افتاده است ممنونم از همکاری شما دوستان گرامی🥰🥰❤❤😉دوستون دارم😉😉دوستان اگر داخل کتاب جا نمیشه شما میتونید بخونیدش بعد هم از فکر خودتون خلاصه کنید😊من هماین کار رو کردم 😉😊بسیار هم معلمم راضی بود😉😊

2
ناشناس 4 روز قبل

عالی بود ولی خیلی غلط املایی دارند باید آنهارادرست کنند

کوثر زارع 4 روز قبل
-1

سلامخوب است اما کسانی که متن می نویسند غلط املایی دارند مثال به پادشاه خبر می دهد این اشتباه است او باید بنویسد که به پادشاه خبر می دهند این درست است خیلی از این مورد ها است اگر این مشکل ها درست شود آن وقت می توان گفت که این خوب است

فاطمه جون 4 روز قبل
0

روزی حاکمی خبر دار می شود که درختی وجود دارد که اگر از میوه آن بخورد هرگز پیر نمی شود سریع یکی از نزدیکانش را برای یافتن آن درخت به هندوستان می فرستد بعد متوجه میشود که آن درخت 🌳درخت 🌳علم می باشد 😙😙😙بوس بوس بوس فداتون 😥😥😥بای

-1
رها 4 روز قبل

خیلی خوب بود

سارا 4 روز قبل
-1

روزی به پادشاهی خبر میدهند، درخت شگفت انگیز ی درهند وجود دارد ۰که هر که از آن بخورد عمری بلند خواهد داشت ۰مردی راپادشاه فرستاد تا به هند برود مرد وقتی رسید فهمید که درختی که به انسان عپری جاودان میدهد همان درخت علم است۰

0
حسنا 4 روز قبل

هند نه هندوستان اسکل

-1
ناشناس ۲🤣🤣 4 روز قبل

عالی بود

ناشناس 4 روز قبل
2

خیلی عالی بود

نیایش 4 روز قبل
1

اتفاقا نظر منم همینه که هر چی کمتر بهتر 🤭

هانا 4 روز قبل
1

من یه جوری کوتاه تر نوشتم ولی توی کتابم 4 خط و نصفی شد

هانا 4 روز قبل
0

ببینم شما چرا انقدر غلط املایی دارید؟ بچه اولی که نیستید ….ششم هستین

0
حسنا 4 روز قبل

من ندارم

سید مرتضی 4 روز قبل
2

روزی حاکمی را خبر می دهند که درختی در هندوستان است که عمر را جاودانه میکند . شاه شخصی را میفرستد تا این درخت را پیدا کنید اما پیک هر کجا از مکان درخت میپرسد مورد تمسخر قرار میگیرد تا اینکه به دانشمندی هندی می رسد و آن دانشمند به پیک میگوید که این درخت، درخت علم نام دارد که نام جویندگان خود را جاودان میکند

ترانه بیات 4 روز قبل
-1

یک روز به پادشاه خبر می دهند که درخت عجیبی در هندوستان است که ان را بخوری خود را پیر نمی بینی حاکم سریع یکی از نزذیکانش را به هندوستان می فرستد تا به دنبال ان بگردد نزدیک حاکم در انجا با دانشمندی روبه رو می شود دانشمند به ان می گوید که چیزی که تو بهدنبال ان هستی درخت علم است.

نویسنده کوتاه نویس 4 روز قبل
-1

روزی به پادشاه میگویند درختی در هندوستان وجود دارد که اگر میوه ی ان را بخوری پیر نمیشوی پادشاه کسی را به دنبال ان فرستاد مرد در راه برگشت با دانشمندی رو به رو شد و دانشمند به او گفت این درخت علم است

-1
۹ 4 روز قبل

👍👍👍👍

نویسنده کوتاه نویس 4 روز قبل
2

روزی به پادشاه میگویند درختی وجود دارد که اگر میوه ی ان را بخوری پیر نمیشوی پادشاه کسی را به دنبال ان فرستاد مرد در راه برگشت با دانشمندی رو به رو شد و دانشمند به او گفت این درخت علم است

1
حسنا 4 روز قبل

این کوتاه ترین و کامل ترین بود عالی ممممممممنون

-1
امیرعلی 4 روز قبل

خیلی ممنون

حسنا 4 روز قبل
0

من ندارم

تینا 4 روز قبل
1

چرا اینطوری؟

2
پرنیا 4 روز قبل

کسی به پادشاه خبرمیدهدکه درختی است که عمرراجاودانه میکند پادشاه کسی را میفرستد تا ان درخت را پیدا کند مرد ازدانشمندی میپرسد وان مرد میگوید این درخت علم است. اینطوری خوبه

پشمک 4 روز قبل
2

زهرا تقریبا خوب بود ولی در کل هیچ متنی منظور اصلی رو نمی رسونه

1
مریم 4 روز قبل

اره

fatemeh 4 روز قبل
2

کسی به پادشاه خبرمیدهدکه درختی است که عمرراجاودانه میکند پادشاه کسی را میفرستد تا ان درخت را پیدا کند مرد ازدانشمندی میپرسد وان مرد میگوید این درخت علم است

1
علی 4 روز قبل

عالی

متین 4 روز قبل
2

روزی به پادشاهی در هندوستان خبر می دهند که درختی وجود دارد که به انسان عمر همیشگی می بخشد پادشاه یکی از نزدیکانش را برای پیدا کردن آن درخت می فرستد آن فرد آز همه میپرسد که آن درخت کجاست اما همه به او می خندیدند اما وقتی آن سوال را از یک دانشمند پرسید دانشمند گفت. آن درخت درخت علم است

ناشناس 4 روز قبل
1

خوشم نیامد

زهرا 4 روز قبل
2

خیلی خوب بود.ممنون از نویسنده های این متن ها🙏🙏👏👏👏

هادی 4 روز قبل
1

واقعا از دست اندر کاران این سایت تشکر میکنم

زهرا 4 روز قبل
-1

به حاکمی خبر دادن که در هند درخت عجیبی هست که اگر کسی میوه ی آن را بخورد هرگز پیر نمی شود .😳حاکم یکی از افراد خود را به هند فرستاد تا آن درخت را پیدا کند . آن مرد خیلی جستجو می کند اما هیچ درختی مانند آن را پیدا نمیکنه و با هر کسی که در این مورد بحث می کند با تمسخر و تعجب رو به رو می شود . شخص با نا امیدی وسایلش را جمع می کند و برای برگشت به محل زندگی اش آماده می شود . او با دانشمند روبه رو می شود و از او باز هم همان سوال را میپرسد و اینگونه پاسخ می شوند : این درختی که تو دنبال آن هستی همان درخت علم می باشد

0
نویسنده 4 روز قبل

عالی بود

-1
ارسلان 4 روز قبل

خیلی قشنگ بود☺

علی 4 روز قبل
2

واقعا مسخره بود

ریحانه 4 روز قبل
-1

خیلی عالی بود اما غلط املایی خیلی داشتن ممنون از شما

نویسنده 4 روز قبل
-1

روزی به پادشاهی خبر میدهند که در هندوستان درختی وجود دارد که اگر هر کس آن را بخورد عمرش جاودان باقی خواهد ماند پادشاه شخصی را برای تحقیق درباره این درخت می فرستد شخص در راه با حکیمی روبه رو می شود از آن دربا ه آن درخت سوال می کند وخلاصه آن ها در حال گفت و گو بودند کا شخص می فهمد که این درخت همان درخت علم است.

-1
مائده 4 روز قبل

عالییی

زهرا 4 روز قبل
3

عالی بود😘😍😙

0
خیلی خیلی عالی ممنونیم از شما که جواب ها را دادید. 4 روز قبل

ممنونم عالی خیلی خوبه. ☺☺☺☺

مبین 4 روز قبل
4

خوب بود عالی😘😘🤣😘😘❤❤

ناشناس 4 روز قبل
2

سلام .اعرض و ادب.خوب بود ولی خیلی زیاد است.کاشکی میشد یک زره کمتر بنویسید.

عرفان رشتبریان 4 روز قبل
3

یک روز به پادشاه خبر می رسد که در هندوستان درختی است که اگر از میوه ان بخورید هرگز پیر نمی شوید. پادشاه یکی از نزدیکان خود را فرستاد و با دانشمندی روبه رو شد دانشمند گفت درختی که دنبال ان می گردی درخت علم است..

نویسنده 4 روز قبل
3

عرفان رشتبریان:یک روز به پادشاه خبر می رسد که در هندوستان درختی است که اگر از میوه ان بخورید هرگز پیر نمی شوید. پادشاه یکی از نزدیکان خود را فرستاد و با دانشمندی روبه رو شد دانشمند گفت درختی که دنبال ان می گردی درخت علم است..

زینب 4 روز قبل
0

زروزی روزگاری یکی به پادشاه خبر میدهد که یک درخت توی هندوستان است که اگر ازان بخوری هرگز پیر نمیشوی پادشاه یکی ازنزدیکانش را فرستاد تابرود به انجا رسید به هرکی که میگفت به او میخندیدن رفت و به یک دانشمند رسید ان دانشمند به او گفت ان درخت علم است

لاله 4 روز قبل
-1

مهشره 🥰🥰🥰😘😘😍😍😍

حنانه سادات شاهدهی 4 روز قبل
0

عالی 😍😍😘😘😜😜👌

5
ا 4 روز قبل

چی میگی

Firooz 4 روز قبل
4

: كسى به پادشاه خبر ميدهد كه در هندوستان درختى است كه اگر كسى ان رابخورد عمر هميشگى ميگيرد پادشاه یکى از نزديكان خود را براى يافتن درخت به هندوستان ميفرستد فرد ازهركسى كه ميپرسد همه به اوميخندند ولى تا پيش حکیم ميرود وبه او ميگويد این درخت علم است

0
ناشناس 4 روز قبل

خود درخت رو که نمی خورن

😎😎 4 روز قبل
3

😑🤔🤔🤔🤔😐😐😐😐😕😕😕🙁😒😒😒

2
فرناز 4 روز قبل

الان چه ربطی به سوال داشت

0
Ali 4 روز قبل

😂

خانم یا آقای ناشناس کسی به متن شما نیاز نداره 4 روز قبل
1

خانم یا آقای ناشناس متن شما عالیه ولی کسی به اون نیاز نداره

ناشناس ۲ 4 روز قبل
-1

ببخشید ما گا ویم شما انسان باش وای خیلی ببخشید که مزاحم شدم

Parmin 4 روز قبل
3

روزی به پادشاه خبری می رسد که در هندوستان درختی وجود دارد که هر کس از آن بخورد پیر نمی شود پادشاه فردی را به دنبال درخت فرستاد مرد رفت و رفت تا به یک دانشمند رسید داستان را برای او توضیح داد دانشمند به او گفت عقل ما درخت علم است

شکوفه 4 روز قبل
0

مختصر و مفید بود

نمیدونم 4 روز قبل
1

NO

0
فاطمه 4 روز قبل

آخه چجوری تو سه خط این همه متن جا کنم اونا گفتن خلاصه کنین شما کتاب نوشتین

نویسنده 4 روز قبل
3

واقعا که گفته باز سازی کنید وآخرش رو تغییر بدید اون وقت شما یا داستان مینویسید یا خلاصه😧😧😤😤

سحر 4 روز قبل
11

اخه توسه خط چه جوری اینهمه رو جا کنم ؟؟ 😤😤😤😤😤😤اخه ایناهم نظررررررررهایییییییش

امیرمحمد 4 روز قبل
-1

روزی حاکمی شنید که درختی وجود دارد که اگر از میوه ان درخت بخورد هرگز پیر نمی شود فردی را به دنبال ان درخت فرستاد ولی فرد بعداز جستجوی بسیار فهمید که آن درخت درخت علم است😁

نویسنده 4 روز قبل
-1

2

سوگند خصلتی 4 روز قبل
0

داستان درخت علم خیلی کوتاهه چرا انقدر طولانیش میکنین 😒😒😒

مهرسا 4 روز قبل
0

داستان درخت علم خلاصه اش خیلی کمه چرا اینقدر زیاد نوشتین😬😬😠😠😡😡

ستایش مرادی 4 روز قبل
0

افرین به تو دختر نازنین

ناشناس 4 روز قبل
0

نظرات بچه ها بسیار مفید آموزنده بود بسیار عالی و کوتاه❤👏👏👏😘😇☺

زینب 4 روز قبل
10

کسی به پادشاه خبر میدهد که در هندوستان درختی است که اگر کسی میوهی ان درخت را بخورد عمر همیشگی میگیرد پادشاه یکی از نزدیکان خود را برای یافتن درخت به هندوستان میفرستد فرد از هر کسی میپرسد همه به او میخندند ولی تا پیش یک دانشمند میرود و به او میگوید ان درخت علم است

دیانا 4 روز قبل
2

خیلی خوب بود عشقم عاشقتم❤❤😘😘

3
.... 4 روز قبل

😨😨😨😕😕😕

0
Seytanعشقت🖕 4 روز قبل

هرهر با نمک😹🖕

محمد حسین 4 روز قبل
0

روزی مردی به پادشاه می گوید که درختی در هندوستان وجود دارد که اگر میوه آن را بخوری عمر بیشتری نصیبت می شود پادشاه به یکی از دستیارانش گفت که برو دنبال این درخت بگرد و برایم پیدا کن دستیار رفت ولی درخت را پیدا نکرد و مردی به او گفت ای مرد نادان درختی که دنبالش هستی دخت علم است

ناشناس 4 روز قبل
4

عالیه اگه. اینا نبود هیچی به هیچی ممنونم بابت اینا

2
رویا 4 روز قبل

سلام بابت اینا خخخخخخخیلی ممنون اگه اینا نبودن دیگه هیچی

نجمه جوون 4 روز قبل
0

عالیه اگه. اینا نبود هیچی به هیچی ممنونم بابت اینا

میم جیم 4 روز قبل
5

من داستان رو نخوندم😅

لتبلا 4 روز قبل
5

کسی میدونه نتیجه این درس چی میشه

سارا 4 روز قبل
1

کسی که به پادشاه خبر می دهد که در هندوستان درختی استکه اگر کسی آن را بخورد عمر همیشه گی میگیرد 😂😂پادشاه یکی از نزدیکان خود را برای یافتن درخت به هندوستان میفرستد فرد از هر کسی می پرسد همه به او میخندندولی تا پیش دانشمندی میرود و به او میگویدآنها به آن فرد میگویند : آنجاست ، نگاه کن 👈👉👇👆

4
نویسنده 4 روز قبل

روزی پادشاه یکی از درباریان خود را برای یافتنه درختی که عمر را طولانی میکند فرستاد ان فرد مجبور شد به هندوستان برود وقتی به هندوستان رسید همچین درختی پیدا نکرد از همه پرس و جو کرد هیچ کس از این موضوع خبری نداشت ان وقت یک نفر به او گفت منظور از درخت عمر درخت علم است که هرکی علم داشته باشد پیر بودن برای او معنی نمیدهد

جویره 4 روز قبل
1

خیلی خیلی بود است واقعن فقلاده

جویره بلوچ 4 روز قبل
0

خیلی خیلی هوب بود

نویسنده 4 روز قبل
10

روزی من رفتم سر کوچه دیدم که ی درخت در اومده بعدش رفتم خونه خوابیدم درخت شدم🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

سروش 4 روز قبل
7

خوب بود

نویسنده 4 روز قبل
15

به یک حاکم گفتند در هندوستان درخت است که میوه ان را بخوری پیر نمیشوی حاکم یکی را می فرستد ان کسی را که فرستاد بدو به هیچ نتیجه ی نمی رسد وقتی میخواست برگردد یک دانشمند را میبیند که میگوید درختی که در دنبال ان هستی درخت علم است

محمد 4 روز قبل
0

امام آمد

خیلی عالیییییییییییییییییییی 4 روز قبل
0

عالییییییی

نویسنده 4 روز قبل
1

روزی به پادشاهی میگویند در هندوستان درختی هست که اگر از میوه ی آن بخوری هرگز پیر نمیشی پادشاه شخصی را برای پیدا کردن درخت میفرستد و پی میبرد این درخت همان درخت علم است

هلیا 4 روز قبل
1

خییییلی خیییییلی خوب بود عشقاااااااا❤❤❤💋💋💋💋👄👄👄🌷🌷🌷😘😘😘😘😙😙😙😙

نویسنده 4 روز قبل
2

روزی شایعه میشود که در هندوستان درختی وجود دارد که هرکس میوه اورا بخورد هرگز پیر نمیشود وجوان میماند حاکم کسی را برای جمع اوری اطلاعات به انجا میفرستتد وآن فرد مامور فرستاده شده فهمید که ان درخت، دخت عــلـم است

مونا 4 روز قبل
4

روزی شایعه میشود که میوه درختی در هندوستان باعث جوان ماندن انسان میشود و حاکم کسی را برای جمع آوری اطلاعات به آنجا میفرستتد فرد فرستاده شده میفهمد که آن درخت، درخت عــلــم است

دانیال 4 روز قبل
-2

خیلی خوبه بود

نرگس 4 روز قبل
1

: شخصی به پادشاه خبر میدهد که در هندوستان درخت عجیبی وجود دارد که هرکس از میوه ان بخورد هرگز پیر نمیشود.پادشاه یکی از نزدیکان خود را برای یافتن چنین درختی به هندوستان میفرستد.اما او بعد از جست و جوی بسیار چنین درختی پیدا نمیکنید.نا امید میشود و تصمیم میگیرد برگردد اما قبل از اینکه برود با دانشمندی روبه رو میشود و و از این چنین پاسخ میشنود:این درختی که تو به دنبال ان هستی درخت علم است،علم را گاهی به ابر و افتاب و دریا مانند میکنند اما تو فقط به ظاهر قضیه توجه کرده ای و از معنی ان بی خبری.نترسید یذرم بره بیرون چیزی نمیشهمیخوای کمتر باشه خودت فکر کن بنویس خو

نویسنده 4 روز قبل
5

در روزگاران قدیم ، پادشاهی زندگی می کرد که آرزو داشت عمر جاودان یابد و همیشه جوان بماند پس یکی از افراد خود را به هندوستان فرستاد تا درخت جوانی را یابد . مرد بسیار دنبال این درخت می گشت تا اینکه با دانشمند آشنا می شود که این درخت را می شناسد خوشحالی دانشمند نشان این درخت با ارزش را می پرسد و دانشمند به او می گوید آن درختی که عمر جاودان می دهد درخت علم است زیرا علم مانند درختی است که بارور می شود و ثمر می دهد میوه اش هم جاودانگی و ماندگاری است چرا که علم حقیقی هیچگاه از بین نمی رود و نابود نمی شود نازگل غضنفرپور

فاطمه 4 روز قبل
-1

کسی حاکمی خبر میده که درختی در هندوستان است که هرکسی از میوه آن بخوره هرگز نمی میرد حاکم یکی از نزدیکان خود را به هندوستان میفرستد ان شخص به جست وجو میپردازد اما همچین درختی را پیدا نمی کند قصد بازگشت میکند اما پیش از اینکه بار خود را ببندد با دانشمند روبه رو میشود واز می پرسد ایا همچین درختی است دانشمند میگوید این درختی که تومیگوی درخت علم است

amiraIi t 4 روز قبل
6

روزی یک پادشاه میشنود یک درخت در هندوستان است که اگر آن را بخوری هرگز پیر نمیشوی. پادشاه یکی را به دنبال آن درخت میفرستد. آن مرد به هندوستان میرود و از چند نفر میپرسد وآن ها به او می گویند نمی دانیم و به یک مرد رسید و او گفت این درخت علم است.

نویسنده 4 روز قبل
0

خر

نویسنده 4 روز قبل
0

روزی مردی به پادشاه می گوید که درختی در هندوستان وجود دارد که اگر میوه آن را بخوری عمر همیشگی میگیری پادشاه یکی از یارانش را برای یافت درخت به هندوستان میفرستد فرد از هر کسی که میپرسید راه درخت کجاس همه به او میخندیدن ولی یه روز به پیش یک دانشمند رفت و آن دانشمند گفت آن درخت درخت علم است.نفس

نویسنده 4 روز قبل
0

به حاکمی خبر دادند در هندوستان درختی است که اگر از میوه ی ان بخوری پیرنمی شوی حاکم کسی را مامور کرد که ان میوه را پیدا کند ان شخص به هندوستان رفت و بعد از پرس وجوی بسیار به نتیجه ای نرسیدو قصد بازگشت کرد در راه با دانشمندی اشنا شد و دانشمند گفت که نام این درخت درخت علم است.

♡شکیبا♡ 4 روز قبل
0

♡روزی شخصی به پادشاه خبر میدهد،که درختی عجیب در هندوستان است،که اگر کسی میوه آن را بخورد،پیر نمیشود.پادشاه تا این را شنید،چند نفر از نزدیکان خود را به هندوستان برای یافتن این درخت فرستاد.او وقتی به هندوستان رسید،فهمید که آن درخت همان درخت علم است.

پریسان 4 روز قبل
0

روزی به حاکمی خبر می دهند که درختی در هندوستان است که میوه ی آن باعث پیر نشدن همیشگی می شود. حاکم کسی از نزدیکان خود را به هندوستان میفرستد. اما شخص چیزی نمی یابد؛ تا که متوجه میشود آن درخت، همین درخت علم است.

امیر حسین 4 روز قبل
0

مرد بعد از گشتن زیاد به فکر بازگشت می افتد وفکر می کند که به پادشاه چه جوابی بدهد در راه کمی جلو تر پیش عالمی می رود وبه آن می گوید که چگونه می تواند چنین درختی را پیدا کند آن مرد عالم هم به او می گوید که چنین درختی وجود ندارد آن درخت درخت علم است

بدبخت 4 روز قبل
-1

بدبخت

حسام 4 روز قبل
-1

بدبخت

ناشناس 4 روز قبل
-1

درسته لااقل یکم خلاصش کنید

.. 4 روز قبل
-1

سه خطه جا داره بعد یه تومار نوشته است.

ناشناس 4 روز قبل
0

ازهمگی ممنونم

S 4 روز قبل
-1

واقعا💥🌟🌟🌟🌟🌟

ناشناس 4 روز قبل
0

بوسبدن می خوام کونشماره بدین

نویسنده 4 روز قبل
-1

کونکسخریدارم.

ناشناس 4 روز قبل
-1

I live you

نویسنده 4 روز قبل
3

روزی شایعه می شود که میوه ی درختی در هندوستان باعثِ جوان ماندن می شود. پادشاه که از موضوع آگاه می شود، شخصی را مأمورِ بررسی این موضوع می کند. در نهایت آن شخص متوجه می شود که این درخت، همان درخت علم است.

ناشناس 4 روز قبل
0

خیلی زیادههی چی نیست

ثریا 4 روز قبل
1

عالی بود ممنون 😘😘😘😘😘😘

ناشناس 4 روز قبل
0

ممنون

جانان 4 روز قبل
-1

خیییلییییی خوب بود

نویسنده 4 روز قبل
0

روزی حاکمی شنید که در هندوستان درختی وجود دارد که اگر میوه آن را بخوری پیر نمی شوی شخصی را برای پیدا کردن میوه آن درخت راهی هندوستان کرد آن شخص پس از جستجوی فراوان متوجه شد که آن درخت علم است پرستو

دنیا کیفی 4 روز قبل
0

روزی شخصی به پادشاه خبر میدهد که درختی عجیب در هندوستان است که اگر کسی میوه آن را بخورد پیر نمیشود.پادشاه تا این را شنید چند نفر از نزدیکان خود را به هندوستان برای یافتن این درخت فرستاد.او وقتی به هندوستان رسید فهمید که آن درخت همان درخت علم است.

-1
دنیا کیفی 4 روز قبل

ببخشید منظورم میوه و درخت بودش.

نویسنده 4 روز قبل
3

روزی به یک پادشاه خبر می دهند که در هندوستان یک درختی است که اگر میوه را بخوری پیر نمیشی پادشاه سریع یکی را به دنبال درخت می فرستد بعد از مدتی حاکم با دانشمندی مواجه می شود دانشمند به او می گوید درختی که تو دنبالش هستید درخت علم است

ناشناس 4 روز قبل
0

خیلی خوب بود

نویسنده 4 روز قبل
-1

خودتون بنویسید

ناشناس 4 روز قبل
-1

خییلی عالی است

ناشناس 4 روز قبل
0

روزی به پادشاهی میگویند که درختی در هند وجود دادرد که هر کس از آن بخورد هرگز پیر نمیشود و پادشاه هم یک نفر را می فرستد تا آن درخت را پیدا کند و آن هم از یک حکیم می پرسد و حکیم نیز می گوید که آن درخت علم است

👐🏽مهسا 👐🏽 4 روز قبل
0

دستتون درد نکنه اما خولاصه تر مینوشتید بهتر نبوددرسته دوستان ؟اما بازم ممنون

👐🏽مهسا 👐🏽 4 روز قبل
1

دستتون درد نکنه اما خولاصه تر مینوشتید بهتر نبوداما بازم ممنون

-2
یاسمن 4 روز قبل

اره بابا خلاصه کنید این همه اخه جا نمیشهاهاهاهدوستان نظر شما چیه بهم بگید که طولانیه

ناشناس 4 روز قبل
-1

سلام عزیزم پس شیر خدا، 🤔😤 لطفا بگذارید اش

mmm 4 روز قبل
-1

خیلی عالیه فقط جاش نمیشه😅😅

اشح 4 روز قبل
-2

پخ پخ پخ

ناتسو 4 روز قبل
-1

روزی به پادشاه خبری میرسد که در هندوستان درختی وجود دارد که اگر کسی آن درخت را بخورد🤤 هرگز پیر نمیشودشخصی را فرستاد اما آن شخص فهمید که آن درخت درخت علم است

نویسنده 4 روز قبل
0

روزی به پادشاه خبری میرسد که درختی در دانمارک وجود دارد که اگر کسی آن درخت را بخورد🤤😲 هرگز پیر نمیشودپادشاه شخصی را فرستاد تا ببیند چه خبر استاما آن شخص قبل از برگشت فهمید که آن درخت درخت علم است

نویسنده 4 روز قبل
0

بدتتتذا

ممنون بدک نبود 4 روز قبل
0

ممنون بدک نبود😐

برای پاسخ کلیک کنید