داستان درخت علم را بازسازی کنید صفحه 93 کتاب نگارش ششم دبستان

پانیک

خیلی طولانی

پانيا

دقيقا افرين

نویسنده

خیلی طولانی است راضیه ذوالفقاری

نویسنده

به یک حاکم گفتند در هندوستان درخت است که میوه ان را بخوری پیر نمیشوی حاکم یکی را می فرستد ان کسی را که فرستاد بدو به هیچ نتیجه ی نمی رسد وقتی میخواست برگردد یک دانشمند را میبیند که میگوید درختی که در دنبال ان هستی درخت علم است

Ayda

بابا کتاب همش سه خط جا داده بعد شما تو ۶صفحه

صفحه ۹۳ کتاب نگارش پایه کلاس ششم دبستان داستان درخت علم را بازسازی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

داستان درخت علم را بازسازی کنید نگارش ششم

وقتی، دانایی به طریق داستان گفته بود که درختی در هندوستان است که هر که میوه ی آن را بخورد عمر جاودان می یابد. پادشاهی این سخن شنید، او از فرط راستی (سادگی – شاید هم طمع به عمر زیاد) کسی را به هند فرستاد تا میوه ی آن درخت را بیاورد. آن مرد سال ها در هند به جستجو پرداخت. از هر که می پرسید مسخره اش می کردند که این مرد دیوانه است. بعضی ها هم به زبان تعریف و حمد ریشخندش می نمودند و او را به این سو آن سو می فرستادند و درخت هایی را نشانش می دادند. سرانجام وقتی آن پیک خسته، درمانده و نومید و اشک بار آهنگ بازگشت کرد، شنید که در همان مکان شیخی عالِم که قطبی بزرگوار است سکنی دارد با خود گفت : «من که کار دارم توفیق نیافتم، اکنون به نزد او بروم باشد که دعای خیری نماید.» با چشمی اشکبار نزد شیخ رفت. شیخ پرسید: «از چه چیز نا امید هستی، موضوع چیست؟» مرد گفت: «شاه مرا بدین فرستاده تا درختی را که می گویند هر که میوه ی آن را خورد حیات جاودانه می یابد، پیدا کنم ولی سال ها گشته ام و نیافتم.» شیخ خندید و بگفتا ای سلیم این درخت علم باشد در علیم بس بلند و بس شگرف و بس بسیط آب حیوانی و دریای محیط تو به صورت رفته ای گم گشته ای زان نمی یابی که معنی هشته ای آن یکی کش صد هزار آثار خاست کمترین آثار او عمر بقاست آخر چرا به الفاظ و اسم ها چسبیده ای ؟ چرا به معنی و ذات و حقیقت توجه نمی کنی ؟ هر که به دنبال اسم بگردد به جایی نمی رسد باید مسمی را جست (نه این که تاریخ بافی کرد که مثلا مریم مادر یحیی را دید یا ندید یا رستم بود یا نبود.)

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پرنسا : كسى به پادشاه خبر ميدهد كه در هندوستان درختى است كه اگر كسى ان رابخورد عمر هميشگى ميگيرد پادشاه بكى إز نزديكان خود را برأى يافتن درخت به هندوستان ميفرستد فرد ازهركسى كه ميپرسد همه به اوميخندند ولى تا پيش دانش مندى ميرود وبه او ميگويد ان درخت علم است.

ناشناس : شخصی به پادشاه خبر میدهد که در هندوستان درخت عجیبی وجود دارد که هرکس از میوه ان بخورد هرگز پیر نمیشود.پادشاه یکی از نزدیکان خود را برای یافتن چنین درختی به هندوستان میفرستد.اما او بعد از جست و جوی بسیار چنین درختی پیدا نمیکنید.نا امید میشود و تصمیم میگیرد برگردد اما قبل از اینکه برود با دانشمندی روبه رو میشود و و از این چنین پاسخ میشنود:این درختی که تو به دنبال ان هستی درخت علم است،علم را گاهی به ابر و افتاب و دریا مانند میکنند اما تو فقط به ظاهر قضیه توجه کرده ای و از معنی ان بی خبری.نترسید یذرم بره بیرون چیزی نمیشه~😹🌈🌸میخوای کمتر باشه خودت فکر کن بنویس خو🍦.

هاله : روزی به حاکمی خبر می دهند که درختی در هندوستان است که اگر کسی میوه ی آن را بخورد هرگز پیر نمی شود . حاکم یکی از نزدیکان خود را برای یافتن این درخت به هندوستان فرستاد . اما آن شخص فهمید که ای درخت همان درخت علم است. .

نویسنده : به پادشاه خبر میرسد که در هند درختی وجوددار دکه هرکس ازان بخورد پیر نمیشودپادشا شخخصی رابه هندمیفرستدتابرایش بیاورددرراه بادانشمندی روبه رو میشودوقضیه رابه او میگوید دانشمن به اوگفت درخت علم است.

امیرطاها : روزی یک پادشاه میشنود یک در خت در هندوستان است که اگر از ان بخوری پیر نمیشوی. پادشاه یکی را به دنبال ان درخت میفرستد. ان مرد به هندوستان میرود و از چند نفر میپرسد وهر کدام از انها به او میگویند نمی دانیم.بعد به یک مرد میرسد واو میگوید ان در ختی که تو میگویی درخت علم است.

میلاد : یک روز به پادشاه خبر می رسد که در هندوستان درختی است که اگر از میوه ان بخورید هرگز پیر نمی شوید. پادشاه یکی از نزدیکان خود را فرستاد و با دانشمندی روبه رو شد دانشمند گفت درختی که دنبال ان می گردی درخت علم است..

ناشناس : روزی به پادشاهی خبر می‌دهد که در هندوستان درختی است که اگر میوه ی آن را بخور ی تا عمرت جوان میمانی پادشاه در راه به دانشمند ی برخورد کردگفت درختی که به دنبال آن هستی آن همان دانش تو است

نویسنده : یک روز به پادشاه خبر می دهند که درخت عجیبی در هندوستان است که ان را بخوری خود را پیر نمی بینی حاکم سریع یکی از نزذیکانش را به هندوستان می فرستد تا به دنبال ان بگردد نزدیک حاکم در انجا با دانشمندی روبه رو می شود دانشمند به ان می گوید که چیزی که تو بهدنبال ان هستی درخت علم است.

زینب حمید : یک روز یکی به پادشاه خبر می رساند که درختی هست که هرکس از آن بخورد پیر نمیشود پادشاه یکی از نزدیکانش رامی فرستد وان شخص به هرکس که می گوید به او می خندد تا اینکه بایک دانشمند روبه رو می ودانشمند به او می گوید ان درخت که تو دنبلش هستی همان درخت علم است.

نویسنده : روزی حاکمی بیمار می‌شود یک حکیم به نزد پادشاه می‌رود دارویی برای این بیماری پیدا نمی‌کند که پادشاه به او می‌گوید در شهری درختی بنام درخت است می‌روی وآن میوه را برايم می‌آوری حکیم می‌رود به نزد استادی در آن شهر می‌رود استاد می‌گوید درختی که در باره‌ی او مگویی به حقايق پی نبردی درخت علم منضور علم تو است.

زهرا : این داستان خیلی کوتاست پس چرا این همه آن را طولانی میکنید
روزی به یک پادشاه خبر می‌دهند که در هندوستان یک درختی است که اگر را بخوری پیر نمی‌شوی پادشاه سریع یکی از بستگانش را به دنبال درخت میفرستد ، بد از مدتی حاکم با دانشمندی مواجه میشود و دانشمند به او میگوید درختی که تو به دنبالش هستی درخت علم است .
همین، گفته بازسازی کنین شما تمام داستان رو مینویسین ..

ملیکا : به پادشاهی. خبر می دهد که در هندوستان درختی است که هرکس میوه ی آن را بخورد پیر نمی شود. پادشاه یکی از نزدیکانش را برای این درخت فرستاد او از هرکس می پرسد با خنده جوابش را می دهد تااینکه یک دانشمندجوابش را می دهد ومی گوید این درخت همان درخت علم است.

کوثر زارع : خوب است اما کسانی که متن می نویسند غلط املایی دارند مثال به پادشاه خبر می دهد این اشتباه است او باید بنویسد که به پادشاه خبر می دهند این درست است خیلی از این مورد ها است اگر این مشکل ها درست شود آن وقت می توان گفت که این خوب است.

ملیکا : به پادشاهی. خبر می دهد که در هندوستان درختی است که هرکس میوه ی آن را بخورد پیر نمی شود. پادشاه یکی از نزدیکانش را برای این درخت فرستاد او از هرکس می پرسد با خنده جوابش را می دهد تااینکه یک دانشمندجوابش را می دهد ومی گوید این درخت همان درخت علم است.

ناشناس : به حاکم می گویند اگر میوه ی درخت علم را بخوری عمر تو همیشگی میشود او هم یکی را می فرستد تا آن را پیدا کند دانشمندی به او میگوید که درخت علم وجود ندارد و منظور از درخت علم،علم و دانش استتو کتاب من کمتر از سه خط شد.

هلیا صمد زاده : روزی شخصی به پادشاه خبر میدهد که درختی عجیب در هندوستان است که اگر کسی میوه آن را بخورد پیر نمیشود.
پادشاه تا این را شنید چند نفر از نزدیکان خود را به هندوستان برای یافتن این درخت فرستاد.
او وقتی به هندوستان رسید فهمید که آن درخت همان درخت علم است. عالی.

هانیه : به حاکمی می گویند که درختی در هند وجود دارد که اگر میوه اش را بخوری دیگر بیمار نمی شوی او هم کسی رابه هند می فرستد تا میوه ی آن درخت را برایش بیاورد آن فرد هم به هند می رود ولی درخت را پیدا نمیکندتا اینکه دانشمندی آن را آگاه می کند و به او میگوید «درخت علم »علم ودانش است که می‌تواند تو را از هر بیماری دور کند.او هم به سرزمین خود برمیگردد و داستان را برای حاکم تعریف می کند

نویسنده : یک روزبه پادشاه خبری می دهندکه یک درخت عجیبی درهندوستان است وهرکس از ان بخوردهرگز پیر نمی شود.وحاکم زود یکی از نزدیکانش را به هندوستان فرست تابه دنبالان ان بگردد.نرزدیک حاکم در انجا با یک دانشمند روبه رو می شود دانشمند به ان می گوید چیزی که تو به دنبال ان هستی درخت علم است.

هلیا صمدزاده : روزی شخصی به پادشاه خبر میدهد که درختی عجیب در هندوستان است که اگر کسی میوه آن را بخورد پیر نمیشود.
پادشاه تا این را شنید چند نفر از نزدیکان خود را به هندوستان برای یافتن این درخت فرستاد.
او وقتی به هندوستان رسید فهمید که آن درخت همان درخت علم است..

تینا نوری : یک روز حاکم را خبر می دهندکه یک درخت در هندوستان است که هر کس میوه ی اورا بخورد،پیر نمی شود.حاکم دربارش را روانه هندوستان می‌کند و دربارش در شهر هندوستان دنبال میوه ای میگشت تا برای پادشاه ببردولی چیزی پیدا نکرد.هنگام ناامید شدن دانشمندی از راه رسید و گفت آن درختی که تو میگویی درخت علم است.

نویسنده : روزی به پادشاه میگویند درختی در هندوستان وجود دارد که اگر میوه ی ان را بخوری پیر نمیشوی پادشاه کسی را به دنبال ان فرستاد مرد در راه برگشت با دانشمندی رو به رو شد و دانشمند به او گفت این درخت علم است امید وارم خوشتان بیاید کوتاه کامل زیبا ممنونم.

سارا : روزی به پادشاهی خبر میدهند، درخت شگفت انگیز ی درهند وجود دارد ۰که هر که از آن بخورد عمری بلند خواهد داشت ۰مردی راپادشاه فرستاد تا به هند برود مرد وقتی رسید فهمید که درختی که به انسان عپری جاودان میدهد همان درخت علم است۰.

سید مرتضی : روزی حاکمی را خبر می‌دهند که درختی در هندوستان است که عمر را جاودانه میکند . شاه شخصی را میفرستد تا این درخت را پیدا کنید اما پیک هر کجا از مکان درخت میپرسد مورد تمسخر قرار میگیرد تا اینکه به دانشمندی هندی می‌رسد و آن دانشمند به پیک میگوید که این درخت، درخت علم نام دارد که نام جویندگان خود را جاودان میکند.

فاطمه جون : روزی حاکمی خبر دار می شود که درختی وجود دارد که اگر از میوه آن بخورد هرگز پیر نمی شود سریع یکی از نزدیکانش را برای یافتن آن درخت به هندوستان می فرستد بعد متوجه میشود که آن درخت 🌳درخت 🌳علم می باشد 😙😙😙بوس بوس بوس فداتون 😥😥😥بای.

حنانه : روزی به حاکم خبری رساندنند گفتند در هندوستان درختی رشد کرده که هرکی از آن بخوره هیچ وقتی پیر نخواهد شد حاکم به کی از نزدیکانش گفت برود و میوه اش را برای حاکم بیاورد و آن مرد رفت و درخت هما درخت علم است ۰.

پارمین : روزی به پادشاه خبری می رسد که در هندوستان درختی وجود دارد که هر کس از آن بخورد پیر نمی شود پادشاه فردی را به دنبال درخت فرستاد مرد رفت و رفت تا به یک دانشمند رسید داستان را برای او توضیح داد دانشمند به او گفت عقل ما درخت علم است.

نویسنده : كسى به پادشاه خبر ميدهد كه در هندوستان درختى است كه اگر كسى ان رابخورد عمر هميشگى ميگيرد پادشاه یکى از نزديكان خود را براى يافتن درخت به هندوستان ميفرستد فرد ازهركسى كه ميپرسد همه به اوميخندند ولى تا پيش حکیم ميرود وبه او ميگويد این درخت علم است.

عرفان رشتبریان :یک روز به پادشاه خبر می رسد که در هندوستان درختی است که اگر از میوه ان بخورید هرگز پیر نمی شوید. پادشاه یکی از نزدیکان خود را فرستاد و با دانشمندی روبه رو شد دانشمند گفت درختی که دنبال ان می گردی درخت علم است..

ناشناس : به پادشاهی خبر می دهند که یک درخت در هندوستان وجود دارد که اگر میوه آن را بخوری هرگز پیر نمی شوی پادشاه یکی از نزدیکانش را برای یافتن درخت فرستاد آن مرد از هرکس پرسید به او می خندید و……..

یاسین : روزی به پادشاهی خبر می‌دهند که 🌲 درختی در هندوستان است اگر کسی میوه آن را بخورد هرگز پیر نمیشود شاه یکی از نزدیکانش را می‌فرستد اما آن درخت را پیدا نمیکند در راه برگشت با دانشمندی رو به رو میشود و متوجه میشود که آن درخت،درخت علم است.

ایدا جوادی : روزی به یک نفر می گویند درختی است که پیرت نمی کند او کسی را می فرستد و اخر متوجه می شوند درخت زندگی است.

نویسنده : شخصی به پادشاه خبر می دهد که در هندوستان درختی است که اگر میوه ی آن را بخورید هرگز پیر نمی شوید 👸🤴پادشاه به یکی از نزدیکانش می گوید که آن درخت را برایش بیابد اما او هرچقدر از این و آن سراغ درخت را می گرفت هیچ کس جوابی نمی داد و در جواب او می خندید تا اینکه دانایی پاسخ درست را درباره ی درخت به او میگوید ، او فهمید که این درخت وجود ندارد بلکه این درخت ، درخت علم است که اگر علم را داشته باشد از همه چیز باخبر است و هیچ وقت فکر و ذهن او پیر نمی شود 🤩🌳🌳🌳بهار ♡.

فرزانه : كسى به پادشاه خبر ميدهد كه در هندوستان درختى است كه اگر كسى ان رابخورد عمر هميشگى ميگيرد پادشاه بكى إز نزديكان خود را برأى يافتن درخت به هندوستان ميفرستد فرد ازهركسى كه ميپرسد همه به اوميخندند ولى تا پيش دانش مندى ميرود وبه او ميگويد ان درخت علم است..

ابوالفضل عالی پور : کسی به پادشاه خبر می دهد که در هندوستان درختی وجود دارد که اگر کسی از میوه ی ان بخورد عمر همیشگی دارد. پادشاه یکی از درباریان خود را برای یافتن درخت به هندوستان می فرستد . فرد از هر کسی می پرسد می گویند نمی دانیم. وقتی نا امید شد نزد دانشمندی رفت.وقتی دانشمند ماجرا را برایش تعریف کرد فردفهمید که درخت علمی وجود ندارد. چون دانشمندی درخت را کاشته بود درخت علم نام گرفته بود..

امیرمحمد : روزی حاکمی شنید که درختی وجود دارد که اگر از میوه ان درخت بخورد هرگز پیر نمی شود فردی را به دنبال ان درخت فرستاد ولی فرد بعداز جستجوی بسیار فهمید که آن درخت درخت علم است.

زینب :‌کسی به پادشاه خبر میدهد که در هندوستان درختی است که اگر کسی میوهی ان درخت را بخورد عمر همیشگی میگیرد پادشاه یکی از نزدیکان خود را برای یافتن درخت به هندوستان میفرستد فرد از هر کسی میپرسد همه به او میخندند ولی تا پیش یک دانشمند میرود و به او میگوید ان درخت علم است.

محمد حسین :‌
روزی مردی به پادشاه می‌گوید که درختی در هندوستان وجود دارد که اگر میوه آن را بخوری عمر بیشتری نصیبت می شود پادشاه به یکی از دستیارانش گفت که برو دنبال این درخت بگرد و برایم پیدا کن دستیار رفت ولی درخت را پیدا نکرد و مردی به او گفت ای مرد نادان درختی که دنبالش هستی دخت علم است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهرانه عظیمی 1 سال قبل
5

واقعا خیلی خیلی طولانی است در سه خط نمیشه بنویسیم

🍜🍥naruto 2 سال قبل
2

درخت علم ساده تر ندارین

کمانک♥️! 2 سال قبل
5

به حاکمی گفتند درختی وجود دارد که عمر جاودان و بقا می‌بخشد🌸

و آن حاکم پس از شنیدن این خبر به دنبال آن درخت رفت🌳

ولی پس از جستجوی فراوان به نتیجه ای نمیرسد🍂

تا حاکمی گفت که درختی که به دنبال آن هستی درخت علم است !

آیلین جیرسرایی 2 سال قبل
-1

با سلام خدمت شما دوستان عزیز خیلی دوست داشتم ممنونم از همکاران

-1
آیلین جیرسرایی 2 سال قبل

سلام خواش می کنم عزیزم

مریم 2 سال قبل
1

مگس😃🤕💔💔

ناشناس 2 سال قبل
2

میشه بگید باز سازی یعنی چی

1
مهرناز♡ 2 سال قبل

یعنی به زبان ساده تر بیان کنید.

تانیماسان 2 سال قبل
9

به یک پادشاهی خبر می‌رسد که در هندوستان یک درختی است که از میوه آن بخورد هیچ وقت پیر نمی‌شود یکی از نزدیکانش را فرستاد به هندوستان و بعد چند روز فهمیدن که آن درخت درخت علم است

Amir ho3ein 2 سال قبل
2

خیلیم عالی😐👍🏻

M..m 2 سال قبل
1

کاشکی جواب بود ولی بازم ممنونم 🥀🌹

نفس 2 سال قبل
0

عزیزان شمام دوست داشتین

اصلا طولانی نبود من ک عاشق نوشتن هستم

آرمی 2 سال قبل
0

دستتون درد نکنه اما خیلی طولانیه

اگه من رفته بودم بیو گرافی اعضای بی تی اس رو می‌نوشتم زود تر تموم میشد

.... 2 سال قبل
2

عالییییی بودددددددد😃🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍

ناشناس 2 سال قبل
0

ابزطططططاتتدرز

مرسانا " 2 سال قبل
-2

وای!!!!

چقدر طولانی .

خیلی خیلی طولانی 😑😑😑

ناشناس 2 سال قبل
-2

و

2 سال قبل
-1

خوب بود ممنون

GHاT 2 سال قبل
-2

اصن به چه در مون میخوره اینا

ناشناس 2 سال قبل
-2

چه وضعش چقدر طولانی😳 😤

یکتا 2 سال قبل
-1

عاااااااااااالی بود💋💋

0
ناشناس 2 سال قبل

👍

ارغوان یاوری 2 سال قبل
2

یک روز یکی به پادشاه خبر می رساند که درختی هست که هرکس از آن بخورد پیر نمیشود پادشاه یکی از نزدیکانش رامی فرستد وان شخص به هرکس که می گوید به او می خندد تا اینکه بایک دانشمند روبه رو می ودانشمند به او می گوید ان درخت که تو دنبلش هستی همان درخت علم است

دلاله💕 2 سال قبل
0

به یک حاکم گفتند در هندوستان درخت است که میوه ان را بخوری پیر نمیشوی حاکم یکی را می فرستد ان کسی را که فرستاد بدو به هیچ نتیجه ی نمی رسد وقتی میخواست برگردد یک دانشمند را میبیند که میگوید درختی که در دنبال ان هستی درخت علم است💐❤

1
رزیتا 2 سال قبل

ممنون خیلی خوب بود من نوشتم جا شده کاملا

خیلیـــ مـــــ ـ‌مــــ ـنـــــ ـو نـــ دلاله جـــانــمــ💋

آیدا 2 سال قبل
-1

خوبه‌بدک‌نیست●°•°●

1
😐مینویسین بعد میگین بدک نبود 2 سال قبل

😐

مبینا اسدی پور 2 سال قبل
0

ممنون خیلی خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
-1

سلام خیلی طولانی هست

ناشناس 2 سال قبل
0

توی. متن اول و دومت خیلی خیلی کلمه های اضافی گزاشتی من خودم اومدم بنویسمش اصلا گیج شدم لطفا تصحیحش کن ممنون میشم ❤️‍🔥🧸

صدرا 2 سال قبل
-2

این الان خلاصه بود؟ طولانی بود

دخی جو جو 2 سال قبل
2

یا خدا چه چیزایی کلاس چندمین ؟

من نهم ولی جرات نمی کنم با کسی رل بزنم

خدای من یخ سیاه می خواهی یکی رو برات پیدا کنم خیلی به هم میان البته تو دستشویی پر بای 😝🤣🤣

0
دوست ناشناس 2 سال قبل

لطفا درست صحبت کنید شما از ادب چیزی ندارید متاسفانه بی ادب ترین فرد

ناشناس 2 سال قبل
3

میشه یه نفر نتیجه گیری حکایت درخت علم رو به من بگه ؟؟؟؟؟

0
💙 2 سال قبل

اره اگر میشه بگید لطفا

فاطمه 2 سال قبل
0

ممنون

آرمان 2 سال قبل
-2

خوب

ناشناس 2 سال قبل
9

بآو سع خط جآ گذآشتع شمآ چقد طولآنی گذآشتین:/

4
سارا جون 2 سال قبل

تو کتاب جا نداریم اینا رومان مینویسن دستتون درد نکنه ولی هرچه کم تر بهتر

ناشناس 2 سال قبل
2

خیلی تولانی بود

2
مهسا نصیری 2 سال قبل

درسته لااقل یکم خلاصش کنید

3
خیلی بده 2 سال قبل

حنانه درخت علم

نویسنده 2 سال قبل
16

خیلی طولانی است راضیه ذوالفقاری

4
ارع 2 سال قبل

ارع

8
ناشناس 2 سال قبل

سلام می توانید یکی کوتاه بدهید

3
جاندان اوزدمیر 2 سال قبل

ارع چی زدی ؟کوتاه تر هم ماله پرنسا

6
اینم کوتاه 2 سال قبل

به حاکم می گویند اگر میوه ی درخت علم را بخوری عمر تو همیشگی میشود او هم یکی را می فرستد تا آن را پیدا کند دانشمندی به او میگوید که درخت علم وجود ندارد و منظور از درخت علم،علم و دانش است

-1
ناشناس 2 سال قبل

واقعا عالی و مفید و همچنین کامل بود دستون درد نکنه و همچنین ممنونم از این سایت

2
ناشناس 2 سال قبل

یکی بفرسته برام

!!!!!!! 2 سال قبل
15

خیلی طولانی است

هدی 2 سال قبل
11

ممنونم ازتون ولی خیلی طولانی است

5
مبینا 2 سال قبل

خیلی طولانی

2
پریا 2 سال قبل

خالی بود

مارینت 2 سال قبل
5

👍👍👍👍👍

5
یاسین 2 سال قبل

روزی به پادشاهی خبر می دهند که 🌲 درختی در هندوستان است اگر کسی میوه آن را بخورد هرگز پیر نمیشود شاه یکی از نزدیکانش را می فرستد اما آن درخت را پیدا نمیکند در راه برگشت با دانشمندیرو به رو میشود و متوجه میشود که آن درخت،درخت علم است

0
امیر 2 سال قبل

وقتی دخرت درحت علمهباز برای چی باید بفهمه که درخت علمهسوتی رو در حد لالیگا دادی

پانیک 2 سال قبل
17

خیلی طولانی

مهسا نصیری 2 سال قبل
14

خیلی خیلی خیلی طولانی بود

1
حسنا 2 سال قبل

من هاره همین طورم همین نضر رو دارم

نویسنده 2 سال قبل
8

خوب بود ولی زیاد بود.

ناشناس 2 سال قبل
14

کتاب ۳ خط جا گذاشته داستان شما ۶ صفحه است

ناشناس 2 سال قبل
12

لطفا کوتاه تر کنید

ناشناس 2 سال قبل
9

کتاب سه خط جا داره چه خبره این همه نوشتهخوبه گفته بازسازی وگرنه کل دنیا رو می نوشت

16
پانيا 2 سال قبل

دقيقا افرين

آرین 2 سال قبل
4

خیلی بیش از حد طولانی 👎👎

3
هلیا صمد زاده 2 سال قبل

روزی شخصی به پادشاه خبر میدهد که درختی عجیب در هندوستان است که اگر کسی میوه آن را بخورد پیر نمیشود.پادشاه تا این را شنید چند نفر از نزدیکان خود را به هندوستان برای یافتن این درخت فرستاد.او وقتی به هندوستان رسید فهمید که آن درخت همان درخت علم است. عالی

4
زهرا 2 سال قبل

اره دقیقا

پانيا 2 سال قبل
6

ما چطورى ميخواهيم أين را در كتاب بنويسيم

5
ناشناس 2 سال قبل

وقتی عقل داشته باشیم می توانیم بنویسیم✍✍

0
دخمل شیطون 2 سال قبل

😎😂

پرنسا 2 سال قبل
14

كسى به پادشاه خبر ميدهد كه در هندوستان درختى است كه اگر كسى ان رابخورد عمر هميشگى ميگيرد پادشاه بكى إز نزديكان خود را برأى يافتن درخت به هندوستان ميفرستد فرد ازهركسى كه ميپرسد همه به اوميخندند ولى تا پيش دانش مندى ميرود وبه او ميگويد ان درخت علم است

9
بهار 2 سال قبل

عالی بود ممنون 😘😘

0
ناشناس 2 سال قبل

چی عالی بود داش کجاش

ناز پری 2 سال قبل
5

داستانتان ۳ خط باشد 😔

بدک نبود 2 سال قبل
10

طولانی بود

2
عالی بود عزیزم خیلی کمکم کردی ازتتتتتت سپاس گزارم خاطره جون 2 سال قبل

عالی بودعزیزم خیلی کمکم کردی ازتتتتتت سپاس گزارم خاطره جون

نرجس 2 سال قبل
15

خیلی طولانی بود

Ayda 2 سال قبل
15

بابا کتاب همش سه خط جا داده بعد شما تو ۶صفحه

2
اسرا شهبازیان 2 سال قبل

خودت سعی کن یکم ، از عقلت استفاده کن

همتا 2 سال قبل
5

دقیقا راست میگی انگار شاهنامست

ریحان 2 سال قبل
3

خوب گفتی

0
فاطمه 2 سال قبل

بچه ها خنگ که نیستید چرا غلط املایی دارید خجالت

خیییییلییی طولانیه لطفا یکم کمش کنید خط هایش را با سپاس 2 سال قبل
3

ولی در کل خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
14

خیلی طولانی به ما فقط سه خط داده کمش کنید

2
منو یاد سریال مانکن انداختید 😭 2 سال قبل

خب از مال پرنسا استفاده کن من همین کارو کردم

امیر 2 سال قبل
0

طولانی

نویسنده 2 سال قبل
3

تو سه خط چجوری یک باری مطلب بنویسیم؟😠😡😮

2
المیرا کیانی 2 سال قبل

اسکل جون هفت خطه

2
جاندان 2 سال قبل

عزیزم المیرا کیانی اصن تعطیله و اسکله المیرا جان چشمای کورت رو باز کن سه خطه !!!

فاطمه 2 سال قبل
4

عالی بود عزیزم

ناشناس 2 سال قبل
1

شخصی به پادشاه خبر میدهد که در هندوستان درخت عجیبی وجود دارد که هرکس از میوه ان بخورد هرگز پیر نمیشود.پادشاه یکی از نزدیکان خود را برای یافتن چنین درختی به هندوستان میفرستد.اما او بعد از جست و جوی بسیار چنین درختی پیدا نمیکنید.نا امید میشود و تصمیم میگیرد برگردد اما قبل از اینکه برود با دانشمندی روبه رو میشود و و از این چنین پاسخ میشنود:این درختی که تو به دنبال ان هستی درخت علم است،علم را گاهی به ابر و افتاب و دریا مانند میکنند اما تو فقط به ظاهر قضیه توجه کرده ای و از معنی ان بی خبری.

نویسنده 2 سال قبل
0

چی زدی داداچ؟😂

نویسنده 2 سال قبل
0

قرصاتو کی خوردی بیب؟😐😐

0
نفس 2 سال قبل

😅نمیدونه بنده خدا

باید حتما اسممو بنویسم:|؟ 2 سال قبل
0

دقیقااا

0
سارا جون 2 سال قبل

الان مدارس بخاطر کرونا تعطیله ما مدرسه نمیریم

1
مرگ بی رهم 2 سال قبل

خبر دارین من کارمو راحت کردم رفتم تو مدرسه از بچه ها گرفتم نوشتم 😉

نویسنده 2 سال قبل
-1

یک روز به پادشاه خبر می رسد که در هندوستان درختی است که اگر از میوه ان بخورید هرگز پیر نمی شوید. پادشاه یکی از نزدیکان خود را فرستاد و با دانشمندی روبه رو شد دانشمند گفت درختی که دنبال ان می گردی درخت علم است. میلاد

3
مهرنگار 2 سال قبل

عالی بود عشقمممممممم😘

امیرطاها 2 سال قبل
2

روزی یک پادشاه میشنود یک در خت در هندوستان است که اگر از ان بخوری پیر نمیشوی. پادشاه یکی را به دنبال ان درخت میفرستد. ان مرد به هندوستان میرود و از چند نفر میپرسد وهر کدام از انها به او میگویند نمی دانیم.بعد به یک مرد میرسد واو میگوید ان در ختی که تو میگویی درخت علم است

نویسنده 2 سال قبل
5

خودتون فکر کنید بنویسید به من چه البته من از مطالب شما استفاده میکنم من دوست ندارم کسی از فکر من سوئاستفاده کنه👿

4
ارشیدا😌👰😘 2 سال قبل

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻💜💜💜💜💜💜💜💜💜

نویسنده 2 سال قبل
5

سلام

0
ناشناس 2 سال قبل

همین !!

لیلا 2 سال قبل
0

به کی سلام میدی

بهرام 2 سال قبل
1

واقعا خیلی خوبه مرسی

بهرام 2 سال قبل
1

و خیلی تشکر میکنم برا اینکه خیلی هم داستان طولانی ولی حداقل یکم کم می بود واین روزها کرونا برامون امده باید هم مواظب خودمون باشه من که نمیترسم از کرونا ولی دارم میگم براتون

3
بهرام 2 سال قبل

بچه ها یکم رعایت کنید فوش نفرستید

فائزه 2 سال قبل
0

این کانال خیلی عالی است خیلی ممنون

نویسنده 2 سال قبل
5

به پادشاه خبر میرسد که در هند درختی وجوددار دکه هرکس ازان بخورد پیر نمیشودپادشا شخخصی رابه هندمیفرستدتابرایش بیاورددرراه بادانشمندی روبه رو میشودوقضیه رابه او میگوید دانشمن به اوگفت درخت علم است

بهرام 2 سال قبل
0

بچه ها یکم رعایت کنید فوش نفرستید

امیر 2 سال قبل
1

را ميزنی یخ سیا؟

4
ناشناس 2 سال قبل

چی میگی؟؟

بهرام 2 سال قبل
1

منظور نداشتم ببخشید

یخ سياه 2 سال قبل
1

خواهش🌈

Hale 2 سال قبل
5

روزی به حاکمی خبر می دهند که درختی در هندوستان است که اگر کسی میوه ی آن را بخورد هرگز پیر نمی شود . حاکم یکی از نزدیکان خود را برای یافتن این درخت به هندوستان فرستاد . اما آن شخص فهمید که ای درخت همان درخت علم است. 💖

4
یخ سياه 2 سال قبل

عالی 👌👍

2
سارا جون 2 سال قبل

بینظیر

ناشناس 2 سال قبل
4

عالی بود 👍👍👍👍به درد من خیلی خورد

نویسنده 2 سال قبل
1

نگارش ششم شعر شیر خدا را به نثر ساده بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
0

یک روز یکی به پادشاه خبر می رساند که درختی هست که هرکس از آن بخورد پیر نمیشود پادشاه یکی از نزدیکانش رامی فرستد وان شخص به هرکس که می گوید به او می خندد تا اینکه بایک دانشمند روبه رو می ودانشمند به او می گوید ان درخت که تو دنبلش هستی همان درخت علم استباتشکر از بقیه ی نویسندگان زینب حمید♥️

نویسنده 2 سال قبل
0

بردیایک روز به پادشاه خبر می رسد

ZeYNab 2 سال قبل
1

یکم خلاصه تر بود بهتر نبود جاش نیست توی این صفحه بنویسیم

سارا جون 2 سال قبل
1

سایت رو میذارن درس بخونین شما فحش میدین?

نویسنده 2 سال قبل
5

یک روز به پادشاه خبر می دهند که درخت عجیبی در هندوستان است که ان را بخوری خود را پیر نمی بینی حاکم سریع یکی از نزذیکانش را به هندوستان می فرستد تا به دنبال ان بگردد نزدیک حاکم در انجا با دانشمندی روبه رو می شود دانشمند به ان می گوید که چیزی که تو بهدنبال ان هستی درخت علم است

1
یاسین 2 سال قبل

بسیار عالییییی

3
زهرا 2 سال قبل

این داستان خیلی کوتاست پس چرا این همه آن را طولانی میکنیدروزی به یک پادشاه خبر می دهند که در هندوستان یک درختی است که اگر را بخوری پیر نمی شوی پادشاه سریع یکی از بستگانش را به دنبال درخت میفرستد ، بد از مدتی حاکم با دانشمندی مواجه میشود و دانشمند به او میگوید درختی که تو به دنبالش هستی درخت علم است .همین، گفته بازسازی کنین شما تمام داستان رو مینویسین .

ناشناس 2 سال قبل
5

روزی به پادشاهی خبر می دهد که در هندوستان درختی است که اگر میوه ی آن را بخور ی تا عمرت جوان میمانی پادشاه در راه به دانشمند ی برخورد کردگفت درختی که به دنبال آن هستی آن همان دانش تو است

0
غضنفر 2 سال قبل

چه چیزهای مسخرهاای نوشتن اینا

نویسنده 2 سال قبل
2

روزی به حاکمی خبردادندکه درختی است که اگرمیوه ی آن رابخوردپیرنمیشود.حاکم یکی ازنزدیکانش رافرستادبرای پیداکردن آن درخت ابتدافهمیدآن درخت درخت علم است.

دنیا 2 سال قبل
0

روزی به پادشاهی خبر می دهند که در هندوستان درختی وجود دارد که اگر میوه ی ان درخت را بخورید هیچ وقط پیر نمیشوید پادشاه هم یکی از آشنایان خود را برای پیدا کردن درخت میفرستد آن قدر جست و جو میکند که پشیمان میشود در راه برگشت دانشمندی را می بیند وا دانشمند به او میگوید تو به ظاهر حرف توجی کردی منظور علم هست که یکی از خوبی هاش همین عمر همیشه پایدار است

مارینت 2 سال قبل
2

خوب ولی طولانی

0
نفس 2 سال قبل

خیلی خوبه واقعا دوست داشتم مرسی عزیزان

فرزانه 2 سال قبل
1

عالیه ممنون

ابوالفضل 2 سال قبل
0

عالی ولی خیلیییییییییییییی طولانی

نویسنده 2 سال قبل
1

یک روزبه پادشاه خبری می دهندکه یک درخت عجیبی درهندوستان است وهرکس از ان بخوردهرگز پیر نمی شود.وحاکم زود یکی از نزدیکانش را به هندوستان فرست تابه دنبالان ان بگردد.نرزدیک حاکم در انجا با یک دانشمند روبه رو می شود دانشمند به ان می گوید چیزی که تو به دنبال ان هستی درخت علم است

هلیا 2 سال قبل
0

سلام .خیلی عالی بود. 😉 😉 🙋💙💙

هلیا صمد زاده 2 سال قبل
1

روزی شخصی به پادشاه خبر میدهد که درختی عجیب در هندوستان است که اگر کسی میوه آن را بخورد پیر نمیشود.پادشاه تا این را شنید چند نفر از نزدیکان خود را به هندوستان برای یافتن این درخت فرستاد.او وقتی به هندوستان رسید فهمید که آن درخت همان درخت علم است.

هانیه 2 سال قبل
6

به حاکمی می گویند که درختی در هند وجود دارد که اگر میوه اش را بخوری دیگر بیمار نمی شوی او هم کسی رابه هند می فرستد تا میوه ی آن درخت را برایش بیاورد آن فرد هم به هند می رود ولی درخت را پیدا نمیکندتا اینکه دانشمندی آن را آگاه می کند و به او میگوید «درخت علم »علم ودانش است که می تواند تو را از هر بیماری دور کند.او هم به سرزمین خود برمیگردد و داستان را برای حاکم تعریف می کند

0
نویسنده 2 سال قبل

عالی بود

2
ناشناس 2 سال قبل

عالی بود.

یاسمن 2 سال قبل
2

خیلی خوب است👌👌👌

محمد حسین 2 سال قبل
6

ممنون از همه…🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹🌹😘😘😘

علی 2 سال قبل
1

عالی💜💜🙋

الینا 2 سال قبل
0

خیلی خوب بودممنون

سمیرا 2 سال قبل
1

عالی بود ممنون🌷🌷

0
فاطمه 2 سال قبل

همه عالی نوشتن آفرین ۲۰ هستید .بای 😛😛😛😛😛😛

سمیرا 2 سال قبل
4

عالی بود ممنون🌹🌹🌹 سپاس

ملیکا 2 سال قبل
8

به پادشاهی. خبر می دهد که در هندوستان درختی است که هرکس میوه ی آن را بخورد پیر نمی شود. پادشاه یکی از نزدیکانش را برای این درخت فرستاد او از هرکس می پرسد با خنده جوابش را می دهد تااینکه یک دانشمندجوابش را می دهد ومی گوید این درخت همان درخت علم است

حسنا 2 سال قبل
2

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ممنون

فاطمه جون 2 سال قبل
0

روزی حاکمی خبر دار می شود که درختی وجود دارد که اگر از میوه آن بخورد هرگز پیر نمی شود سریع یکی از نزدیکانش را برای یافتن آن درخت به هندوستان می فرستد بعد متوجه میشود که آن درخت 🌳درخت 🌳علم می باشد 😙😙😙بوس بوس بوس فداتون 😥😥😥بای

ناشناس 2 سال قبل
3

خیلی عالی بود

نیایش 2 سال قبل
1

اتفاقا نظر منم همینه که هر چی کمتر بهتر 🤭

هانا 2 سال قبل
0

من یه جوری کوتاه تر نوشتم ولی توی کتابم 4 خط و نصفی شد

هانا 2 سال قبل
0

ببینم شما چرا انقدر غلط املایی دارید؟ بچه اولی که نیستید ….ششم هستین

0
حسنا 2 سال قبل

من ندارم

سید مرتضی 2 سال قبل
2

روزی حاکمی را خبر می دهند که درختی در هندوستان است که عمر را جاودانه میکند . شاه شخصی را میفرستد تا این درخت را پیدا کنید اما پیک هر کجا از مکان درخت میپرسد مورد تمسخر قرار میگیرد تا اینکه به دانشمندی هندی می رسد و آن دانشمند به پیک میگوید که این درخت، درخت علم نام دارد که نام جویندگان خود را جاودان میکند

نویسنده کوتاه نویس 2 سال قبل
2

روزی به پادشاه میگویند درختی وجود دارد که اگر میوه ی ان را بخوری پیر نمیشوی پادشاه کسی را به دنبال ان فرستاد مرد در راه برگشت با دانشمندی رو به رو شد و دانشمند به او گفت این درخت علم است

1
حسنا 2 سال قبل

این کوتاه ترین و کامل ترین بود عالی ممممممممنون

حسنا 2 سال قبل
0

من ندارم

تینا 2 سال قبل
1

چرا اینطوری؟

2
پرنیا 2 سال قبل

کسی به پادشاه خبرمیدهدکه درختی است که عمرراجاودانه میکند پادشاه کسی را میفرستد تا ان درخت را پیدا کند مرد ازدانشمندی میپرسد وان مرد میگوید این درخت علم است. اینطوری خوبه

پشمک 2 سال قبل
2

زهرا تقریبا خوب بود ولی در کل هیچ متنی منظور اصلی رو نمی رسونه

1
مریم 2 سال قبل

اره

fatemeh 2 سال قبل
2

کسی به پادشاه خبرمیدهدکه درختی است که عمرراجاودانه میکند پادشاه کسی را میفرستد تا ان درخت را پیدا کند مرد ازدانشمندی میپرسد وان مرد میگوید این درخت علم است

1
علی 2 سال قبل

عالی

متین 2 سال قبل
2

روزی به پادشاهی در هندوستان خبر می دهند که درختی وجود دارد که به انسان عمر همیشگی می بخشد پادشاه یکی از نزدیکانش را برای پیدا کردن آن درخت می فرستد آن فرد آز همه میپرسد که آن درخت کجاست اما همه به او می خندیدند اما وقتی آن سوال را از یک دانشمند پرسید دانشمند گفت. آن درخت درخت علم است

ناشناس 2 سال قبل
1

خوشم نیامد

زهرا 2 سال قبل
2

خیلی خوب بود.ممنون از نویسنده های این متن ها🙏🙏👏👏👏

0
یکیش منم 2 سال قبل

یه روز به پادشاه خبر میدن که تو هندو

هادی 2 سال قبل
1

واقعا از دست اندر کاران این سایت تشکر میکنم

علی 2 سال قبل
2

واقعا مسخره بود

زهرا 2 سال قبل
3

عالی بود😘😍😙

0
خیلی خیلی عالی ممنونیم از شما که جواب ها را دادید. 2 سال قبل

ممنونم عالی خیلی خوبه. ☺☺☺☺

مبین 2 سال قبل
4

خوب بود عالی😘😘🤣😘😘❤❤

ناشناس 2 سال قبل
2

سلام .اعرض و ادب.خوب بود ولی خیلی زیاد است.کاشکی میشد یک زره کمتر بنویسید.

عرفان رشتبریان 2 سال قبل
3

یک روز به پادشاه خبر می رسد که در هندوستان درختی است که اگر از میوه ان بخورید هرگز پیر نمی شوید. پادشاه یکی از نزدیکان خود را فرستاد و با دانشمندی روبه رو شد دانشمند گفت درختی که دنبال ان می گردی درخت علم است..

نویسنده 2 سال قبل
3

عرفان رشتبریان:یک روز به پادشاه خبر می رسد که در هندوستان درختی است که اگر از میوه ان بخورید هرگز پیر نمی شوید. پادشاه یکی از نزدیکان خود را فرستاد و با دانشمندی روبه رو شد دانشمند گفت درختی که دنبال ان می گردی درخت علم است..

زینب 2 سال قبل
0

زروزی روزگاری یکی به پادشاه خبر میدهد که یک درخت توی هندوستان است که اگر ازان بخوری هرگز پیر نمیشوی پادشاه یکی ازنزدیکانش را فرستاد تابرود به انجا رسید به هرکی که میگفت به او میخندیدن رفت و به یک دانشمند رسید ان دانشمند به او گفت ان درخت علم است

حنانه سادات شاهدهی 2 سال قبل
0

عالی 😍😍😘😘😜😜👌

5
ا 2 سال قبل

چی میگی

Firooz 2 سال قبل
4

: كسى به پادشاه خبر ميدهد كه در هندوستان درختى است كه اگر كسى ان رابخورد عمر هميشگى ميگيرد پادشاه یکى از نزديكان خود را براى يافتن درخت به هندوستان ميفرستد فرد ازهركسى كه ميپرسد همه به اوميخندند ولى تا پيش حکیم ميرود وبه او ميگويد این درخت علم است

0
ناشناس 2 سال قبل

خود درخت رو که نمی خورن

😎😎 2 سال قبل
3

😑🤔🤔🤔🤔😐😐😐😐😕😕😕🙁😒😒😒

2
فرناز 2 سال قبل

الان چه ربطی به سوال داشت

0
Ali 2 سال قبل

😂

خانم یا آقای ناشناس کسی به متن شما نیاز نداره 2 سال قبل
1

خانم یا آقای ناشناس متن شما عالیه ولی کسی به اون نیاز نداره

Parmin 2 سال قبل
3

روزی به پادشاه خبری می رسد که در هندوستان درختی وجود دارد که هر کس از آن بخورد پیر نمی شود پادشاه فردی را به دنبال درخت فرستاد مرد رفت و رفت تا به یک دانشمند رسید داستان را برای او توضیح داد دانشمند به او گفت عقل ما درخت علم است

شکوفه 2 سال قبل
0

مختصر و مفید بود

نمیدونم 2 سال قبل
1

NO

0
فاطمه 2 سال قبل

آخه چجوری تو سه خط این همه متن جا کنم اونا گفتن خلاصه کنین شما کتاب نوشتین

نویسنده 2 سال قبل
3

واقعا که گفته باز سازی کنید وآخرش رو تغییر بدید اون وقت شما یا داستان مینویسید یا خلاصه😧😧😤😤

سحر 2 سال قبل
12

اخه توسه خط چه جوری اینهمه رو جا کنم ؟؟ 😤😤😤😤😤😤اخه ایناهم نظررررررررهایییییییش

امیرمحمد 2 سال قبل
0

روزی حاکمی شنید که درختی وجود دارد که اگر از میوه ان درخت بخورد هرگز پیر نمی شود فردی را به دنبال ان درخت فرستاد ولی فرد بعداز جستجوی بسیار فهمید که آن درخت درخت علم است😁

سوگند خصلتی 2 سال قبل
0

داستان درخت علم خیلی کوتاهه چرا انقدر طولانیش میکنین 😒😒😒

مهرسا 2 سال قبل
0

داستان درخت علم خلاصه اش خیلی کمه چرا اینقدر زیاد نوشتین😬😬😠😠😡😡

ستایش مرادی 2 سال قبل
0

افرین به تو دختر نازنین

ناشناس 2 سال قبل
0

نظرات بچه ها بسیار مفید آموزنده بود بسیار عالی و کوتاه❤👏👏👏😘😇☺

زینب 2 سال قبل
10

کسی به پادشاه خبر میدهد که در هندوستان درختی است که اگر کسی میوهی ان درخت را بخورد عمر همیشگی میگیرد پادشاه یکی از نزدیکان خود را برای یافتن درخت به هندوستان میفرستد فرد از هر کسی میپرسد همه به او میخندند ولی تا پیش یک دانشمند میرود و به او میگوید ان درخت علم است

دیانا 2 سال قبل
2

خیلی خوب بود عشقم عاشقتم❤❤😘😘

3
.... 2 سال قبل

😨😨😨😕😕😕

0
Seytanعشقت🖕 2 سال قبل

هرهر با نمک😹🖕

محمد حسین 2 سال قبل
0

روزی مردی به پادشاه می گوید که درختی در هندوستان وجود دارد که اگر میوه آن را بخوری عمر بیشتری نصیبت می شود پادشاه به یکی از دستیارانش گفت که برو دنبال این درخت بگرد و برایم پیدا کن دستیار رفت ولی درخت را پیدا نکرد و مردی به او گفت ای مرد نادان درختی که دنبالش هستی دخت علم است

ناشناس 2 سال قبل
4

عالیه اگه. اینا نبود هیچی به هیچی ممنونم بابت اینا

2
رویا 2 سال قبل

سلام بابت اینا خخخخخخخیلی ممنون اگه اینا نبودن دیگه هیچی

نجمه جوون 2 سال قبل
0

عالیه اگه. اینا نبود هیچی به هیچی ممنونم بابت اینا

میم جیم 2 سال قبل
5

من داستان رو نخوندم😅

لتبلا 2 سال قبل
5

کسی میدونه نتیجه این درس چی میشه

سارا 2 سال قبل
1

کسی که به پادشاه خبر می دهد که در هندوستان درختی استکه اگر کسی آن را بخورد عمر همیشه گی میگیرد 😂😂پادشاه یکی از نزدیکان خود را برای یافتن درخت به هندوستان میفرستد فرد از هر کسی می پرسد همه به او میخندندولی تا پیش دانشمندی میرود و به او میگویدآنها به آن فرد میگویند : آنجاست ، نگاه کن 👈👉👇👆

4
نویسنده 2 سال قبل

روزی پادشاه یکی از درباریان خود را برای یافتنه درختی که عمر را طولانی میکند فرستاد ان فرد مجبور شد به هندوستان برود وقتی به هندوستان رسید همچین درختی پیدا نکرد از همه پرس و جو کرد هیچ کس از این موضوع خبری نداشت ان وقت یک نفر به او گفت منظور از درخت عمر درخت علم است که هرکی علم داشته باشد پیر بودن برای او معنی نمیدهد

جویره 2 سال قبل
1

خیلی خیلی بود است واقعن فقلاده

جویره بلوچ 2 سال قبل
0

خیلی خیلی هوب بود

نویسنده 2 سال قبل
10

روزی من رفتم سر کوچه دیدم که ی درخت در اومده بعدش رفتم خونه خوابیدم درخت شدم🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

سروش 2 سال قبل
7

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
15

به یک حاکم گفتند در هندوستان درخت است که میوه ان را بخوری پیر نمیشوی حاکم یکی را می فرستد ان کسی را که فرستاد بدو به هیچ نتیجه ی نمی رسد وقتی میخواست برگردد یک دانشمند را میبیند که میگوید درختی که در دنبال ان هستی درخت علم است

محمد 2 سال قبل
0

امام آمد

خیلی عالیییییییییییییییییییی 2 سال قبل
0

عالییییییی

نویسنده 2 سال قبل
1

روزی به پادشاهی میگویند در هندوستان درختی هست که اگر از میوه ی آن بخوری هرگز پیر نمیشی پادشاه شخصی را برای پیدا کردن درخت میفرستد و پی میبرد این درخت همان درخت علم است

هلیا 2 سال قبل
1

خییییلی خیییییلی خوب بود عشقاااااااا❤❤❤💋💋💋💋👄👄👄🌷🌷🌷😘😘😘😘😙😙😙😙

نویسنده 2 سال قبل
3

روزی شایعه میشود که در هندوستان درختی وجود دارد که هرکس میوه اورا بخورد هرگز پیر نمیشود وجوان میماند حاکم کسی را برای جمع اوری اطلاعات به انجا میفرستتد وآن فرد مامور فرستاده شده فهمید که ان درخت، دخت عــلـم است

مونا 2 سال قبل
3

روزی شایعه میشود که میوه درختی در هندوستان باعث جوان ماندن انسان میشود و حاکم کسی را برای جمع آوری اطلاعات به آنجا میفرستتد فرد فرستاده شده میفهمد که آن درخت، درخت عــلــم است

نرگس 2 سال قبل
0

: شخصی به پادشاه خبر میدهد که در هندوستان درخت عجیبی وجود دارد که هرکس از میوه ان بخورد هرگز پیر نمیشود.پادشاه یکی از نزدیکان خود را برای یافتن چنین درختی به هندوستان میفرستد.اما او بعد از جست و جوی بسیار چنین درختی پیدا نمیکنید.نا امید میشود و تصمیم میگیرد برگردد اما قبل از اینکه برود با دانشمندی روبه رو میشود و و از این چنین پاسخ میشنود:این درختی که تو به دنبال ان هستی درخت علم است،علم را گاهی به ابر و افتاب و دریا مانند میکنند اما تو فقط به ظاهر قضیه توجه کرده ای و از معنی ان بی خبری.نترسید یذرم بره بیرون چیزی نمیشهمیخوای کمتر باشه خودت فکر کن بنویس خو

نویسنده 2 سال قبل
4

در روزگاران قدیم ، پادشاهی زندگی می کرد که آرزو داشت عمر جاودان یابد و همیشه جوان بماند پس یکی از افراد خود را به هندوستان فرستاد تا درخت جوانی را یابد . مرد بسیار دنبال این درخت می گشت تا اینکه با دانشمند آشنا می شود که این درخت را می شناسد خوشحالی دانشمند نشان این درخت با ارزش را می پرسد و دانشمند به او می گوید آن درختی که عمر جاودان می دهد درخت علم است زیرا علم مانند درختی است که بارور می شود و ثمر می دهد میوه اش هم جاودانگی و ماندگاری است چرا که علم حقیقی هیچگاه از بین نمی رود و نابود نمی شود نازگل غضنفرپور

فاطمه 2 سال قبل
0

کسی حاکمی خبر میده که درختی در هندوستان است که هرکسی از میوه آن بخوره هرگز نمی میرد حاکم یکی از نزدیکان خود را به هندوستان میفرستد ان شخص به جست وجو میپردازد اما همچین درختی را پیدا نمی کند قصد بازگشت میکند اما پیش از اینکه بار خود را ببندد با دانشمند روبه رو میشود واز می پرسد ایا همچین درختی است دانشمند میگوید این درختی که تومیگوی درخت علم است

amiraIi t 2 سال قبل
6

روزی یک پادشاه میشنود یک درخت در هندوستان است که اگر آن را بخوری هرگز پیر نمیشوی. پادشاه یکی را به دنبال آن درخت میفرستد. آن مرد به هندوستان میرود و از چند نفر میپرسد وآن ها به او می گویند نمی دانیم و به یک مرد رسید و او گفت این درخت علم است.

نویسنده 2 سال قبل
1

به حاکمی خبر دادند در هندوستان درختی است که اگر از میوه ی ان بخوری پیرنمی شوی حاکم کسی را مامور کرد که ان میوه را پیدا کند ان شخص به هندوستان رفت و بعد از پرس وجوی بسیار به نتیجه ای نرسیدو قصد بازگشت کرد در راه با دانشمندی اشنا شد و دانشمند گفت که نام این درخت درخت علم است.

1
🍃🍃 2 سال قبل

خوبه ولی میتونی اخرش رواینجوری هم بنویسیدکه؛دانشمندبه اوگفت درختی که تودرباره ان صحبت میکنی ان درخت علم است😊

♡شکیبا♡ 2 سال قبل
0

♡روزی شخصی به پادشاه خبر میدهد،که درختی عجیب در هندوستان است،که اگر کسی میوه آن را بخورد،پیر نمیشود.پادشاه تا این را شنید،چند نفر از نزدیکان خود را به هندوستان برای یافتن این درخت فرستاد.او وقتی به هندوستان رسید،فهمید که آن درخت همان درخت علم است.

پریسان 2 سال قبل
0

روزی به حاکمی خبر می دهند که درختی در هندوستان است که میوه ی آن باعث پیر نشدن همیشگی می شود. حاکم کسی از نزدیکان خود را به هندوستان میفرستد. اما شخص چیزی نمی یابد؛ تا که متوجه میشود آن درخت، همین درخت علم است.

امیر حسین 2 سال قبل
0

مرد بعد از گشتن زیاد به فکر بازگشت می افتد وفکر می کند که به پادشاه چه جوابی بدهد در راه کمی جلو تر پیش عالمی می رود وبه آن می گوید که چگونه می تواند چنین درختی را پیدا کند آن مرد عالم هم به او می گوید که چنین درختی وجود ندارد آن درخت درخت علم است

ناشناس 2 سال قبل
0

ازهمگی ممنونم

ناشناس 2 سال قبل
0

بوسبدن می خوام کونشماره بدین

نویسنده 2 سال قبل
3

روزی شایعه می شود که میوه ی درختی در هندوستان باعثِ جوان ماندن می شود. پادشاه که از موضوع آگاه می شود، شخصی را مأمورِ بررسی این موضوع می کند. در نهایت آن شخص متوجه می شود که این درخت، همان درخت علم است.

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی زیادههی چی نیست

ثریا 2 سال قبل
1

عالی بود ممنون 😘😘😘😘😘😘

ناشناس 2 سال قبل
0

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
2

روزی حاکمی شنید که در هندوستان درختی وجود دارد که اگر میوه آن را بخوری پیر نمی شوی شخصی را برای پیدا کردن میوه آن درخت راهی هندوستان کرد آن شخص پس از جستجوی فراوان متوجه شد که آن درخت علم است پرستو

نویسنده 2 سال قبل
3

روزی به یک پادشاه خبر می دهند که در هندوستان یک درختی است که اگر میوه را بخوری پیر نمیشی پادشاه سریع یکی را به دنبال درخت می فرستد بعد از مدتی حاکم با دانشمندی مواجه می شود دانشمند به او می گوید درختی که تو دنبالش هستید درخت علم است

👐🏽مهسا 👐🏽 2 سال قبل
1

دستتون درد نکنه اما خولاصه تر مینوشتید بهتر نبوداما بازم ممنون

ممنون بدک نبود 2 سال قبل
3

ممنون بدک نبود😐

برای پاسخ کلیک کنید