سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز تیمم کند را بیان کنید صفحه 71 پیام های آسمان نهم

هانیه آذربار

۱_آب در دسترس دارد ولی غصبی،نجس یا خیلی گل آلود است✓♡☆۲_آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد یاغسل کند از تشنگی به سختی خواهد افتاد. ✓♡☆۳_آب در دسترس ندارد. ✓♡☆

کوثر دستور از ایرانشهر🍃

آب در دسترس دارد؛ولی غضبی ، نجس یا خیلی گل آلود استآب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند از تشنگی به سختی خواهد افتاددر جایی باشد که آب در اختیار نداشته باشد

♡✓

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز تیمم کند را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) آب در دسترس دارد ولی غصبی، نجس یا خیلی گل آلود است.
2) آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد، از تشنگی به سختی خواهد افتاد.
3) در جایی باشد که آب در اختیار نداشته باشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
حمیدرضااحمدی ازکرمانشاه 2 سال قبل
0

1:اب دردسترس دارد اما(عصبی.نجس یاخیلی گل آلوداست)

2:آب دردسترس ندارد

3:آب کمی دراختیاردارد(که اگرباآن وضویاغسل کندازتشنگی به سختی خواهد افتاد

کوثر دستور از ایرانشهر🍃 2 سال قبل
8

آب در دسترس دارد؛ولی غضبی ، نجس یا خیلی گل آلود استآب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند از تشنگی به سختی خواهد افتاددر جایی باشد که آب در اختیار نداشته باشد

نویسنده 2 سال قبل
-1

۱ آب در اختیار داریم اما ان آب یا نجس است یا غصبی و یا خیلی گل آلود باشد ۲آب که در اختیار داریم کم باشد که اگر از ان استفاده کنیم از تشنگی به سختی می افتیم ۳ آب در اختیار نداشته باشیم

هانیه آذربار 2 سال قبل
22

۱_آب در دسترس دارد ولی غصبی،نجس یا خیلی گل آلود است✓♡☆۲_آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد یاغسل کند از تشنگی به سختی خواهد افتاد. ✓♡☆۳_آب در دسترس ندارد. ✓♡☆

3
2 سال قبل

♡✓

برای پاسخ کلیک کنید