جواب به کار ببندیم صفحه ۳۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان ابتدایی فرض کنید جغرافیدان هستید ابتدا مکانی را انتخاب کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

نویسنده : وسایل های جغرافی دان را نام ببرید؟ ۱ نقشه ۲عکس۳کتاب۴فیلم ۵رایانه ۶کره ی جغرافیایی.