جواب فعالیت های نوشتاری صفحه ۷۴ کتاب ادبیات پایه هشتم جواب فعالیت های نوشتاری درس نهم نوجوان باهوش از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- واژه های مهم املایی را از متن درس بیابید و بنویسید.
2- درهر یک از جمله های زیر، صفت های بیانی را بیابید.
زنان اندیشمند، در سربلندی ایران عزیز، نقش موثر داشته اند.
من آیندهای درخشان برای این نوجوان میبینم.
برگ های سبز، زیر نور گرم خورشید می درخشیدند.
3- کلمات زیر را با صفت های بیانی مناسب، گسترش دهید.
نمونه: حرم حرم مطهر
مطالب : …………………. کاشف : …………………..
لهجه : …………………… دریا : ……………………..

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- عجیب، مطالب، حفظ، باعث، قصیده، غزل، لحظه، مکث، عاشق، حلاوت، لهجه، خاص، فوق العاده، حکمت، استعداد، بی نظیر، هوش، هیاهو، سکوت، ذهن، حاصل، قلک، طراوت، تعارف، تاسف با، گزید، منتظر، بگذار، لیاقت، انیس و مونس، غلط، حافظ، حمعیت، هلهله، صدراعظم،منشا، حدود، هوش، ذکاوت، اطلاع، شیوع، آغاز، جهل، خرافات، حاضر، قضا، طفل، اندوه، تحمل، خطاب، اطراف، وضع، حقیقی.
2- زنان اندیشمند، در سربلندی ایران عزیز، نقش موثر داشته اند.
من آینده ای درخشان برای این نوجوان میبینم.
برگ های سبز، زیر نور گرم خورشید می درخشیدند.
3- مطالب : مطالب مفید کاشف : کاشف هوشمند .
لهجه : لهجه قشنگ دریا : دریای آرام.