جواب نوشتن صفحه ۶۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس هشتم زندگی همین لحظه هاست از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. سه جمله از متن درس بنویسید که در آنها فعل « اسنادی » رفته باشد.
2. ده واژه از متن درس بنویسید که ارزش املایی داشته باشند.
3. در هر جمله یک غلط املایی وجود دارد؛ آنها را پیدا کنید و به شکل درست بنویسید.
الف) اسکندر سنگ مزارها را خواند و به هیرت فرورفت.
ب) مدت حیاط صاحبان قبور از ده سال تجاوز نمی کرد.
پ) مجتبا در درس هایش بسیار پیشرفت کرده است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. 1) زندگی مجموعه ای از روز ها و ماه ها و سال هاست .
2) وقت از طلا گران بها تر است .
3) امروز را به فردا افکندن و به امید آینده نشستن کار درستی نیست .
4) می گویند وقت طلاست.
2. صرف – اثنا – حیرت – حیات – حک کردن – اعظم – مصاحبت – اعجاب – عمارت – بیتوته – عیال.
3. الف) «هیرت» => حیرت.
ب) «حیاط» => حیات.
پ) «مجتبا» => مجتبی.