جواب کارگاه متن پژوهی درس پنجم آغازگری تنها صفحه 43 و 44 فارسی یازدهم

محمدرضا

دوستان کلمه صفیر بمعنای آواز و سفیر فرستاده

مهسا

عالی دمتون گرم

علیرضا

🤞🏾❤️عالیه🚶🏾‍♂️

محمد

دمتون گرمم ،مرسییییی ،خیلی خوبب بود

نویسنده

سلام متن بالا که توضیح دادین عالیه

جواب جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۴۳ و ۴۴ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم قلمرو فکری زبانی ادبی جواب کارگاه متن پژوهی درس پنجم آغازگری تنها از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) هم آوای کلمه «سفیر» را بنویسید و آن را در جمله ای به كار ببرید.
2) چهار «ترکیب وصفی» که اهمّیت املایی داشته باشند، از متن درس انتخاب كنید.
3) همان طور که می دانید، هر گروه اسمی، یک «هسته» دارد که می تواند با كی یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود.
به انواع وابسته های پیشین توجّه كنید:
صفت پرسشی ← کدام روز
صفت تعجّبی ← عجب روزی
صفت اشاره ← آن روز
صفت مبهم ← هر روز
صفت شمارشی اصلی ← یک روز
صفت شمارشی ترتیبی (با پسوند -ُ مین) ← دومین روز
صفت عالی ← بهترین روز
اینك با یک نوع دیگر از وابسته های پیشین آشنا می شویم :
شاخص : شاخص ها لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی، در کنار اسم قرار می گیرند.
مانند: «امام، علّمه، استاد، آقا، حاجی، خاله، کدخدا، سرلشکر، مهندس و …»
توجّه: شاخص ها کلماتی هستند که غالباً، بی فاصله، پیش از هسته می آیند؛ این کلمات در جای دیگر می توانند هستۀ گروه اسمی، مضاف الیه و یا … قرار بگیرند؛ در این صورت، شاخص محسوب نمی شوند.
مثال : استاد معین، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است. شاخص
ایشان، استادِ زبان و ادبیات فارسی بودند. هستۀ گروه اسمی
کتاب استاد، دربردارندۀ مطالب مفیدی است. مضافٌ الیه
اکنون واژه های زیر را یک بار به عنوان «شاخص» و بار دیگر به عنوان «هسته» گروه اسمی در جمله به کار ببرید.
سرهنگ: سیّد:

جواب قلمرو زبانی : 1) سفیر: هر دانش آموز سفیر جامعه فرهنگی ایران است.
2) دارالسّلطنه تبریز -خواست او-بزرگان طوایف-حامل زنبورک – لازمه حضور – از دست رفتن محض – صفیر گلوله
3) سرهنگ: شاخص: سرهنگ رحیمی از سربازان سان دید.
هسته: من به سرهنگ اردوگاه گزارشی دادم.
سید: شاخص: بچه ها به سید رضا سلام کردند.
هسته: آن سید بزرگوار سخرانی می کرد.

قلمرو ادبی : 1) متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی كنید.
2) برای هر یک از آرایه های زیر، نمونه ای از بند هفتم درس (سپیده فردای گنجه …) انتخاب كنید و بنویسید.
تشبیه:
کنایه:
تشخیص:
3) در عبارت زیر، بهره گیری از کدام آرایه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟
در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر،رزم پسر!

جواب قلمرو ادبی : 1) ادب پایداری (مبارزه با بیگانگان) : در واقع درس در مورد مبارزه با ظلم و سر دادن فریاد عدالت خواهی است و خواننده را دعوت به ایستادگی و مبارزه با ظلم می کند.
2) تشبیه : روس ها مثل مور وملخ در پهنه شهر پراکنده شدند.
کنایه : روس ها مثل مور وملخ در پهنه شهر پراکنده شدند
شوری در جان ها می نهاد.
تشخیص : سپیده فردای گنجه با نهیب و صفیر گلوله های توپ روس باز شد.
شهری داشت خود را برای استقبال از بهار آماده می کرد.
3) واج آرایی : درصامت های ((ر/ز/د))
تکرار : رزم/بزم/درباز
تناسب : پدر وپسر
جناس : بزم و رزم
تضاد : بزم و رزم
سجع : بزم و رزم / پدر و پسر

قلمرو فکری : 1) چه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمان های ملّی، استوارتر و امیدوارتر می كرد؟
2) درعبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخّص شده چیست؟
«مردمی كه به خانه های تاریكی و بی دریچه عادت كرده اند، از پنجره های باز و نورگیر گریزان هستند.»
3) با توجّه به بیت زیر، شخصیت «عبّاس میرزا» را تحلیل نمایید.
چون شیر به خود سپه شكن باش فرزند خصال خویشتن باش نظامی

جواب قلمرو فکری : 1) مشاهده صحنه های ناب وتوفندگی فرزندان میهن برای رویارویی با دشمن عباس جوان را به وجد می آورد ودلش را برای تحقق آرمان های ملی اش استوار وامید وار میکرد.
2) خانه های تاریک و بی دریچه: رخوت و سستی و جمود فکری.
پنجره های باز ونور گیر: اندیشه ها و افکار نو و ترقی جویانه.
3) با توجه به بیت می توان گفت ((عباس میرزا)) شخصیتی برجسته و شجاع و وطن پرست و کم نظیر بوده است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :
قلمرو زبانی :
۱: هم آوای کلمه (سفیر) را بنویسید و آن را در جمله به کار ببرید. هر رزمنده، سفیر کشور خود است.
۲: چهار ترکیب وصفی که اهمیت املایی داشته باشند از متن پیدا کنید و بنویسید. خواست او، صفیر گلوله، لازمه حضور.
۳: همان طور که میدانید هر گروه اسمی، یک «هسته» دارد که می تواند با یک یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود.
به انواع وابسته های پیشین توجه کنید:
صفت پرسشی = کدام روز
صفت تعجّبی = عجب روزی
صفت اشاره = آن روز
صفت مبهم =‌ هر روز
صفت شمارشی اصلی = یک روز
صفت شمارشی ترتیبی ( با پسوند _ُمین ) = دومین روز
صفت عالی = بهترین روز
اینک با یک نوع دیگر از وابسته های پیشین آشنا میشویم:
شاخص: شاخص ها لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی، در کنار اسم قرار می گیرند.
مانند: « امام علّمه، استاد، آقا، حاجی، خاله، کدخدا، سرلشگر، مهندس و … ».
توجه: شاخص ها کلماتی هستند که غالباً، بی فاصله، پیش از هسته می آیند؛ این کلمات در جای دیگر می توانند هسته گروه اسمی، مضاف الیه و یا… قرار بگیرند؛ در این صورت شاخص محسوب نمی شوند.
مثال: شاخص: استاد معیین، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است.
هسته گروه اسمی: ایشان، استاد زبان و ادبیات فارسی بودند.
مضاف الیه: کتاب استاد، در بر دارنده مطالب مفیدی است.
اکنون واژه های زیر را یک بار به عنوان « شاخص » و بار دیگر به عنوا‌ن «هسته» گروه اسمی در جمله به کار ببرید.
سرهنگ: سرهنگ محمودی سربازان را برای رژه آماده کرد.
هسته: من با سرهنگ صحبت کردم.
سیّد: شاخص: بچه ها در محضر سید حسین قرار گرفتند.
هسته: سید در بالای مجلس نشست.
قلمرو ادبی :
۱: متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی کنید. ادبیات پایداری، زیرا درس درمورد مبارزه با ظلم و فریاد عدالت خواهی بوده و ادبیات پایداری به معنای مبارزه با بیگانگان و پایداری در برابر آن ها است.
۲: برای هرکی از آرایه های زیر، نمونه ای از بند هفتم درس ( سپیده فردای گنجه…) انتخاب کنید و بنویسید.
تشبیه: روس ها، مثل مور و ملخ در پهنه شهر آکنده شدند.
کنایه: آکنده شدن روس ها مثل مور و ملخ.
تشخیص: شهری داشت خود را برای استقبال آماده می کرد.
۳: در عبارت زیر، بهره گیری از کدام آرایه ادبی بر زیبایی سخن افزوده است ؟
در آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم، بزنم پدر، رزم پسر!
واج آرایی حرف ز
تضاد: بزم و رزم
جناس: بزم و رزم
سجع: بزم و رزم، پدر و پسر.
قلمرو فکری:
۱: چه عاملی عباس میرزا را برای تحقق آرمان های ملی، استوارتر و امیدوار تر می کرد؟مشاهده صحنه های ناب و توفندگی فرزندان میهن برای رویارویی با دشمن عباس جوان را کنجکاو برای تحقق آرمان هاب ملی اش وا می داشت.
۲: در عبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخص شده چیست؟
« مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره های باز و نورگیر گریزان هستند ».
خانه های تاریک و بی دریچه: رخوت و سستی و جمود فکری.
پنجره های باز و نور گیر: اندیشه ها و افکار نو و ترقی جویانه.
۳: با توجه به بیت زیر، شخصیت «عباس میرزا» را تحلیل نمایید.
چون شیر به خود سپه شکن باش فرزند خصال‌ خویشتن باش.
می توان گفت او مردی شجاع، وطن پرست و با غیرت است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
3

عاااالی بود ممنووون

mtinn 1 سال قبل
2

عالیییی

کنایه 1 سال قبل
1

تشبیه نمونه؟

کنایه 1 سال قبل
1

ارائه ادبی

... 1 سال قبل
0

عالی

venas 2 سال قبل
2

مفید بود :)

حدیثه 2 سال قبل
-2

مرسی:*) عالی

ناشناس 2 سال قبل
-2

خوب بود

محمدرضا 2 سال قبل
31

دوستان کلمه صفیر بمعنای آواز و سفیر فرستاده

نجوا 2 سال قبل
-2

عالیه

علی 2 سال قبل
7

یاشاسین

ناشناس 2 سال قبل
4

سلام خیلی خوب بود اگر در مورد وابسته پسین هم مطلبی نوشته می شد عالی می شد و همینطور مثالهای بیشتر.

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود ممنون☺☺☺

حسینی 2 سال قبل
0

ممنون….

ناشناس 2 سال قبل
3

عالی بودن خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
7

خیلی خوب بود ممنون

مهسا 2 سال قبل
14

عالی دمتون گرم

eshgh TATALO 2 سال قبل
-2

عالی ممنون👏👏👏👏👏

نویسنده 2 سال قبل
0

عالییییی

آرزو 2 سال قبل
1

عالیییییی

نویسنده 2 سال قبل
-2

معتی درس رو هم بزارید خوب میشه ستاره

نویسنده 2 سال قبل
1

عالیییییییییییییخسته نباشین🌼

نویسنده 2 سال قبل
-1

قسمت قلمرو زبانی برای ما گفته از بند هشتم درس(مردم با سنگ پاره…) اما اینجا چیز دیگری نوشته

زهرا 2 سال قبل
-1

خوب بود

مینا 2 سال قبل
2

عالی

نازی 2 سال قبل
3

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

خوب بود

مهدی 2 سال قبل
-1

عالیه امتحان کنید

نویسنده 2 سال قبل
-1

حتما امتحان کنید خیلی خوبه

نویسنده 2 سال قبل
-1

ببینید امتحان کنید

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی ممنون

عالی 2 سال قبل
0

عالی بود

یاس 2 سال قبل
2

دیونه ها

نویسنده 2 سال قبل
0

الکی هستد شما تررررررررر یاس

عباس میرزا 2 سال قبل
5

یه مقدار کوچولو متن درس تحریف شده بود

پرنیا 2 سال قبل
9

عالی بود🤩

فیروزه 2 سال قبل
7

ممنونم ازتون عالی بود 🤗😚😙😚😙😚😙

2 سال قبل
5

چرابقیش نییییس

1
حدیثه 2 سال قبل

پایین هس

ناشناس 2 سال قبل
3

متن پیام یا نظر خودتان را در این بخش تایپ کنیدجواب سوال ۵و۶کارگاهدرس پژوهی ص ۴۳ رو هم بزارید

مری 2 سال قبل
-2

ممنون

1
امین 2 سال قبل

خیلی ممنون عالی بود

Shima 2 سال قبل
3

خیلیم خوب

نویسنده 2 سال قبل
0

قلمرو ادبی سوال دوم به جای بند هشتم از بند هفتم نوشته شده

JK 2 سال قبل
0

ن خوب بود بابا…

Fatemeh 2 سال قبل
0

مرسی خیلی خوبه 🙃

نویسنده 2 سال قبل
0

جوابش کو پس

5
مهدی 2 سال قبل

پایین هر سوال،جوابشو نوشته،بخش بخشه.

saman 2 سال قبل
-1

عالی 👌🏼

دریا 2 سال قبل
-1

عالی

2 2 سال قبل
0

عالی بود واقعا من همیشه میام همین سایت جواب هاش هم کاملا درسته♥️♥️🙏🏻🙏🏻

پروانه 2 سال قبل
1

خیلیییییس عالیییییی بود👌👌👌👌⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩

-1
علیرضا قنبری 2 سال قبل

کجاش علی بود

فاطی 2 سال قبل
2

عالی دمتون گرم.عشقین 😍😘

نویسنده 2 سال قبل
-1

کاملا درسته

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی تر از عالی

سایه 2 سال قبل
0

واقعا ممنون متشکر از مطالب مفیدتون

1
fato 2 سال قبل

خیلی هم عاالی و خوب

نویسنده 2 سال قبل
2

مشکلی نیست

نویسنده 2 سال قبل
0

واقعا خوب بود مرسی ❤

امید 2 سال قبل
8

عالــــــــــــــــــــی بود فک نمیکردم انقد این سایت خوب باشه

نویسنده 2 سال قبل
3

عالی حرف نداره

نویسنده 2 سال قبل
5

عالی من از این مطلب خوشم آمد پشینهاد میکنم دیگران هم استفاده کنن

نویسنده 2 سال قبل
-2

عوضی

-1
نویسنده 2 سال قبل

خوب بود

Nafas tehrani 2 سال قبل
2

خوب بود.

نویسنده 2 سال قبل
4

خیلی هم خوب بود

فرشته معصومی 2 سال قبل
2

خوب بود

Sana fathiii 2 سال قبل
2

این منبع عالیه من که لذت می برم از پاسخگویی عالی و دقیق.

4
پرنسس 2 سال قبل

خوب😊

نویسنده 2 سال قبل
2

سلام

مایا 2 سال قبل
-1

بد نیس

0
乙ivar 2 سال قبل

ارع بدنیست😉

ناشناس 2 سال قبل
-1

خیلی خوب بود

Amir 2 سال قبل
1

عالییییی💙💙💙😘😘

۱ 2 سال قبل
1

مانند کارگاه های کتاب نیست ولی در کل خوب بود

علیرضا قدسیه 2 سال قبل
1

عالی بود ممنون

ناشناس 2 سال قبل
3

متشکرم خوب بود

امید 2 سال قبل
5

خیلی خوب بود

امید تاریخی 2 سال قبل
3

خیلی خوب بود

ص.حیدری 2 سال قبل
3

عالی بود خیلی ممنون 💓💓💓💓💓

حســــام 2 سال قبل
7

عاااااااالی بود مـــ❤ــــمـــ💟ــنـــون

غزل ارچل 2 سال قبل
2

خوب بودبدنبود😋

نویسنده 2 سال قبل
4

عالییی

خو 2 سال قبل
1

خوبع

نویسنده 2 سال قبل
2

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
9

سلام متن بالا که توضیح دادین عالیه

نویسنده 2 سال قبل
1

خوب است

Mobina 2 سال قبل
4

خوب بود ممنون ازتون👍

-2
فدات بشم من که آخه چه 2 سال قبل

alirezavlu1383

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب

محمد 2 سال قبل
9

دمتون گرمم ،مرسییییی ،خیلی خوبب بود

رایان 2 سال قبل
1

خوب بود

علیرضا 2 سال قبل
12

🤞🏾❤️عالیه🚶🏾‍♂️

ناشناس 2 سال قبل
4

خیلی مفید بود.ممنون از زحماتتون👩‍🎓

نویسنده 2 سال قبل
5

سلام خوب بود مرسی

زهره 2 سال قبل
5

عالی و مفید

-1
نویسنده 2 سال قبل

یهجف۰هب۰باتگ

نویسنده 2 سال قبل
0

چیزی

ناشناس 2 سال قبل
3

لطف زیادی کردید😂✌

نویسنده 2 سال قبل
6

عالیی بود👏

نویسنده 2 سال قبل
1

ممنون به خاطر این مطالب

لیدا کورد 2 سال قبل
6

خوبه ب درد بخور هس مرسییی از بابت این مطالباهربژیییی

آوا 2 سال قبل
0

عالی بود ممنون از شما

نویسنده 2 سال قبل
1

برای هریک از ارایه های زیر از بند هشتم درس (مردم با سنگ پاره …)انتخاب کنید و بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
-2

حسین تبریز

乙ivar 2 سال قبل
2

خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
4

سلام اگر به صورن پی دی اف بود و کل کتاب یکجا بود دستزس راحت تری بودچون من کل پی دی اف ها رو باز میکنم یکی از انها و شاید هیچ کدوشمون به درد نمیخوره

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام لطفا کل کتاب یکجا باشه و برای بقیه دروس هم اماده کنید از این اینها ممنون خوب بود

ساریتا 2 سال قبل
0

عالی بود

Hani 2 سال قبل
-2

به جای سید وسرهنگ مثال های دیگری کاش میزدین

-1
فدات بشم من که آخه چه 2 سال قبل

alirezavlu1383

محمد 2 سال قبل
-1

از ماست که بر ماست

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی بود ممنون

زیناش 2 سال قبل
1

خیلی کامل و دقیقکاش از همون اول این سایت و دیده بودم و از امکاناتش استفاده میکردم حیفه اون همه وقتم

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب صفحه ۴۳

فاطمه غلام 2 سال قبل
6

عالی بود ممنون از زحماتتون

فاطمه غلام عباسی 2 سال قبل
2

عالی بود ممنون

بهنوش 2 سال قبل
1

خوب بود مرسی

ناشناس 2 سال قبل
0

مرسی واقعا دمتون گرم

برای پاسخ کلیک کنید