جواب کارگاه متن پژوهی درس پنجم آغازگری تنها صفحه 43 و 44 فارسی یازدهم

محمدرضا

دوستان کلمه صفیر بمعنای آواز و سفیر فرستاده

علیرضا

🤞🏾❤️عالیه🚶🏾‍♂️

مهسا

عالی دمتون گرم

ناشناس

خیلی خوب بود ممنون

محمد

دمتون گرمم ،مرسییییی ،خیلی خوبب بود

جواب جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۴۳ و ۴۴ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم قلمرو فکری زبانی ادبی جواب کارگاه متن پژوهی درس پنجم آغازگری تنها از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) هم آوای کلمه «سفیر» را بنویسید و آن را در جمله ای به كار ببرید.
2) چهار «ترکیب وصفی» که اهمّیت املایی داشته باشند، از متن درس انتخاب كنید.
3) همان طور که می دانید، هر گروه اسمی، یک «هسته» دارد که می تواند با كی یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود.
به انواع وابسته های پیشین توجّه كنید:
صفت پرسشی ← کدام روز
صفت تعجّبی ← عجب روزی
صفت اشاره ← آن روز
صفت مبهم ← هر روز
صفت شمارشی اصلی ← یک روز
صفت شمارشی ترتیبی (با پسوند -ُ مین) ← دومین روز
صفت عالی ← بهترین روز
اینك با یک نوع دیگر از وابسته های پیشین آشنا می شویم :
شاخص : شاخص ها لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی، در کنار اسم قرار می گیرند.
مانند: «امام، علّمه، استاد، آقا، حاجی، خاله، کدخدا، سرلشکر، مهندس و …»
توجّه: شاخص ها کلماتی هستند که غالباً، بی فاصله، پیش از هسته می آیند؛ این کلمات در جای دیگر می توانند هستۀ گروه اسمی، مضاف الیه و یا … قرار بگیرند؛ در این صورت، شاخص محسوب نمی شوند.
مثال : استاد معین، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است. شاخص
ایشان، استادِ زبان و ادبیات فارسی بودند. هستۀ گروه اسمی
کتاب استاد، دربردارندۀ مطالب مفیدی است. مضافٌ الیه
اکنون واژه های زیر را یک بار به عنوان «شاخص» و بار دیگر به عنوان «هسته» گروه اسمی در جمله به کار ببرید.
سرهنگ: سیّد:

جواب قلمرو زبانی : 1) سفیر: هر دانش آموز سفیر جامعه فرهنگی ایران است.
2) دارالسّلطنه تبریز -خواست او-بزرگان طوایف-حامل زنبورک – لازمه حضور – از دست رفتن محض – صفیر گلوله
3) سرهنگ: شاخص: سرهنگ رحیمی از سربازان سان دید.
هسته: من به سرهنگ اردوگاه گزارشی دادم.
سید: شاخص: بچه ها به سید رضا سلام کردند.
هسته: آن سید بزرگوار سخرانی می کرد.

قلمرو ادبی : 1) متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی كنید.
2) برای هر یک از آرایه های زیر، نمونه ای از بند هفتم درس (سپیده فردای گنجه …) انتخاب كنید و بنویسید.
تشبیه:
کنایه:
تشخیص:
3) در عبارت زیر، بهره گیری از کدام آرایه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟
در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر،رزم پسر!

جواب قلمرو ادبی : 1) ادب پایداری (مبارزه با بیگانگان) : در واقع درس در مورد مبارزه با ظلم و سر دادن فریاد عدالت خواهی است و خواننده را دعوت به ایستادگی و مبارزه با ظلم می کند.
2) تشبیه : روس ها مثل مور وملخ در پهنه شهر پراکنده شدند.
کنایه : روس ها مثل مور وملخ در پهنه شهر پراکنده شدند
شوری در جان ها می نهاد.
تشخیص : سپیده فردای گنجه با نهیب و صفیر گلوله های توپ روس باز شد.
شهری داشت خود را برای استقبال از بهار آماده می کرد.
3) واج آرایی : درصامت های ((ر/ز/د))
تکرار : رزم/بزم/درباز
تناسب : پدر وپسر
جناس : بزم و رزم
تضاد : بزم و رزم
سجع : بزم و رزم / پدر و پسر

قلمرو فکری : 1) چه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمان های ملّی، استوارتر و امیدوارتر می كرد؟
2) درعبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخّص شده چیست؟
«مردمی كه به خانه های تاریكی و بی دریچه عادت كرده اند، از پنجره های باز و نورگیر گریزان هستند.»
3) با توجّه به بیت زیر، شخصیت «عبّاس میرزا» را تحلیل نمایید.
چون شیر به خود سپه شكن باش فرزند خصال خویشتن باش نظامی

جواب قلمرو فکری : 1) مشاهده صحنه های ناب وتوفندگی فرزندان میهن برای رویارویی با دشمن عباس جوان را به وجد می آورد ودلش را برای تحقق آرمان های ملی اش استوار وامید وار میکرد.
2) خانه های تاریک و بی دریچه: رخوت و سستی و جمود فکری.
پنجره های باز ونور گیر: اندیشه ها و افکار نو و ترقی جویانه.
3) با توجه به بیت می توان گفت ((عباس میرزا)) شخصیتی برجسته و شجاع و وطن پرست و کم نظیر بوده است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :
قلمرو زبانی :
۱: هم آوای کلمه (سفیر) را بنویسید و آن را در جمله به کار ببرید. هر رزمنده، سفیر کشور خود است.
۲: چهار ترکیب وصفی که اهمیت املایی داشته باشند از متن پیدا کنید و بنویسید. خواست او، صفیر گلوله، لازمه حضور.
۳: همان طور که میدانید هر گروه اسمی، یک «هسته» دارد که می تواند با یک یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود.
به انواع وابسته های پیشین توجه کنید:
صفت پرسشی = کدام روز
صفت تعجّبی = عجب روزی
صفت اشاره = آن روز
صفت مبهم =‌ هر روز
صفت شمارشی اصلی = یک روز
صفت شمارشی ترتیبی ( با پسوند _ُمین ) = دومین روز
صفت عالی = بهترین روز
اینک با یک نوع دیگر از وابسته های پیشین آشنا میشویم:
شاخص: شاخص ها لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی، در کنار اسم قرار می گیرند.
مانند: « امام علّمه، استاد، آقا، حاجی، خاله، کدخدا، سرلشگر، مهندس و … ».
توجه: شاخص ها کلماتی هستند که غالباً، بی فاصله، پیش از هسته می آیند؛ این کلمات در جای دیگر می توانند هسته گروه اسمی، مضاف الیه و یا… قرار بگیرند؛ در این صورت شاخص محسوب نمی شوند.
مثال: شاخص: استاد معیین، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است.
هسته گروه اسمی: ایشان، استاد زبان و ادبیات فارسی بودند.
مضاف الیه: کتاب استاد، در بر دارنده مطالب مفیدی است.
اکنون واژه های زیر را یک بار به عنوان « شاخص » و بار دیگر به عنوا‌ن «هسته» گروه اسمی در جمله به کار ببرید.
سرهنگ: سرهنگ محمودی سربازان را برای رژه آماده کرد.
هسته: من با سرهنگ صحبت کردم.
سیّد: شاخص: بچه ها در محضر سید حسین قرار گرفتند.
هسته: سید در بالای مجلس نشست.
قلمرو ادبی :
۱: متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی کنید. ادبیات پایداری، زیرا درس درمورد مبارزه با ظلم و فریاد عدالت خواهی بوده و ادبیات پایداری به معنای مبارزه با بیگانگان و پایداری در برابر آن ها است.
۲: برای هرکی از آرایه های زیر، نمونه ای از بند هفتم درس ( سپیده فردای گنجه…) انتخاب کنید و بنویسید.
تشبیه: روس ها، مثل مور و ملخ در پهنه شهر آکنده شدند.
کنایه: آکنده شدن روس ها مثل مور و ملخ.
تشخیص: شهری داشت خود را برای استقبال آماده می کرد.
۳: در عبارت زیر، بهره گیری از کدام آرایه ادبی بر زیبایی سخن افزوده است ؟
در آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم، بزنم پدر، رزم پسر!
واج آرایی حرف ز
تضاد: بزم و رزم
جناس: بزم و رزم
سجع: بزم و رزم، پدر و پسر.
قلمرو فکری:
۱: چه عاملی عباس میرزا را برای تحقق آرمان های ملی، استوارتر و امیدوار تر می کرد؟مشاهده صحنه های ناب و توفندگی فرزندان میهن برای رویارویی با دشمن عباس جوان را کنجکاو برای تحقق آرمان هاب ملی اش وا می داشت.
۲: در عبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخص شده چیست؟
« مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره های باز و نورگیر گریزان هستند ».
خانه های تاریک و بی دریچه: رخوت و سستی و جمود فکری.
پنجره های باز و نور گیر: اندیشه ها و افکار نو و ترقی جویانه.
۳: با توجه به بیت زیر، شخصیت «عباس میرزا» را تحلیل نمایید.
چون شیر به خود سپه شکن باش فرزند خصال‌ خویشتن باش.
می توان گفت او مردی شجاع، وطن پرست و با غیرت است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 7 روز قبل
-2

درس چهارم

فارسی

ناشناس 2 ماه قبل
-2

بله

venas 7 ماه قبل
2

مفید بود :)

حدیثه 11 ماه قبل
1

مرسی:*) عالی

ناشناس 11 ماه قبل
4

خوب بود

محمدرضا 11 ماه قبل
25

دوستان کلمه صفیر بمعنای آواز و سفیر فرستاده

نجوا 11 ماه قبل
2

عالیه

علی 11 ماه قبل
8

یاشاسین

ناشناس 11 ماه قبل
3

سلام خیلی خوب بود اگر در مورد وابسته پسین هم مطلبی نوشته می شد عالی می شد و همینطور مثالهای بیشتر.

علبرضا 11 ماه قبل
-1

عالیه دمتون گرم

نگارا 11 ماه قبل
-1

مهیب

ناشناس 11 ماه قبل
-1

خیلی خوب بود ممنون☺☺☺

حسینی 11 ماه قبل
0

ممنون….

فرشید 11 ماه قبل
-2

عالیه ممنون

ناشناس 11 ماه قبل
8

عالی بودن خوب بود

ناشناس 11 ماه قبل
10

خیلی خوب بود ممنون

مهسا 11 ماه قبل
11

عالی دمتون گرم

eshgh TATALO 11 ماه قبل
0

عالی ممنون👏👏👏👏👏

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عالییییی

آرزو 11 ماه قبل
0

عالیییییی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

معتی درس رو هم بزارید خوب میشه ستاره

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عالیییییییییییییخسته نباشین🌼

s a 11 ماه قبل
-2

خوب بود ولی یه سوال مابیشتربود

نویسنده 11 ماه قبل
0

قسمت قلمرو زبانی برای ما گفته از بند هشتم درس(مردم با سنگ پاره…) اما اینجا چیز دیگری نوشته

امیررضا 11 ماه قبل
-2

خوب بود

زهرا 11 ماه قبل
-1

خوب بود

مینا 11 ماه قبل
2

عالی

ممد 11 ماه قبل
-2

باریکالا

نازی 11 ماه قبل
3

خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
-2

عالی بود😊

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خوب بود

مهدی 11 ماه قبل
0

عالیه امتحان کنید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ببینید

نویسنده 11 ماه قبل
0

حتما امتحان کنید خیلی خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ببینید امتحان کنید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عالی ممنون

عالی 11 ماه قبل
-1

عالی بود

یاس 11 ماه قبل
3

دیونه ها

نویسنده 11 ماه قبل
1

الکی هستد شما تررررررررر یاس

عباس میرزا 11 ماه قبل
4

یه مقدار کوچولو متن درس تحریف شده بود

پرنیا 11 ماه قبل
8

عالی بود🤩

فیروزه 11 ماه قبل
8

ممنونم ازتون عالی بود 🤗😚😙😚😙😚😙

11 ماه قبل
4

چرابقیش نییییس

1
حدیثه 11 ماه قبل

پایین هس

ناشناس 11 ماه قبل
3

متن پیام یا نظر خودتان را در این بخش تایپ کنیدجواب سوال ۵و۶کارگاهدرس پژوهی ص ۴۳ رو هم بزارید

مری 11 ماه قبل
0

ممنون

2
امین 11 ماه قبل

خیلی ممنون عالی بود

Shima 11 ماه قبل
3

خیلیم خوب

نویسنده 11 ماه قبل
1

قلمرو ادبی سوال دوم به جای بند هشتم از بند هفتم نوشته شده

JK 11 ماه قبل
-1

ن خوب بود بابا…

ناشناس 11 ماه قبل
-2

عالی

Fatemeh 11 ماه قبل
0

مرسی خیلی خوبه 🙃

نویسنده 11 ماه قبل
2

جوابش کو پس

5
مهدی 11 ماه قبل

پایین هر سوال،جوابشو نوشته،بخش بخشه.

saman 11 ماه قبل
0

عالی 👌🏼

دریا 11 ماه قبل
0

عالی

ناشناس 11 ماه قبل
-2

عالی

2 11 ماه قبل
0

عالی بود واقعا من همیشه میام همین سایت جواب هاش هم کاملا درسته♥️♥️🙏🏻🙏🏻

🌹F🌹 11 ماه قبل
-1

واقعاً عالی⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩

0
Fatemeh 11 ماه قبل

💖💖

پروانه 11 ماه قبل
1

خیلیییییس عالیییییی بود👌👌👌👌⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩

0
علیرضا قنبری 11 ماه قبل

کجاش علی بود

فاطی 11 ماه قبل
2

عالی دمتون گرم.عشقین 😍😘

-2
نویسنده 11 ماه قبل

بله

نویسنده 11 ماه قبل
-1

کاملا درسته

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عالی تر از عالی

سایه 11 ماه قبل
0

واقعا ممنون متشکر از مطالب مفیدتون

1
fato 11 ماه قبل

خیلی هم عاالی و خوب

نویسنده 11 ماه قبل
3

مشکلی نیست

نویسنده 11 ماه قبل
0

واقعا خوب بود مرسی ❤

امید 11 ماه قبل
8

عالــــــــــــــــــــی بود فک نمیکردم انقد این سایت خوب باشه

نویسنده 11 ماه قبل
3

عالی حرف نداره

نویسنده 11 ماه قبل
5

عالی من از این مطلب خوشم آمد پشینهاد میکنم دیگران هم استفاده کنن

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عوضی

-1
نویسنده 11 ماه قبل

خوب بود

Nafas tehrani 11 ماه قبل
2

خوب بود.

نویسنده 11 ماه قبل
4

خیلی هم خوب بود

فرشته معصومی 11 ماه قبل
2

خوب بود

Sana fathiii 11 ماه قبل
2

این منبع عالیه من که لذت می برم از پاسخگویی عالی و دقیق.

4
پرنسس 11 ماه قبل

خوب😊

نویسنده 11 ماه قبل
2

سلام

مایا 11 ماه قبل
0

بد نیس

0
乙ivar 11 ماه قبل

ارع بدنیست😉

ناشناس 11 ماه قبل
1

خیلی خوب بود

Amir 11 ماه قبل
2

عالییییی💙💙💙😘😘

۱ 11 ماه قبل
0

مانند کارگاه های کتاب نیست ولی در کل خوب بود

علیرضا قدسیه 11 ماه قبل
1

عالی بود ممنون

ناشناس 11 ماه قبل
3

متشکرم خوب بود

امید 11 ماه قبل
5

خیلی خوب بود

امید تاریخی 11 ماه قبل
3

خیلی خوب بود

ص.حیدری 11 ماه قبل
3

عالی بود خیلی ممنون 💓💓💓💓💓

حســــام 11 ماه قبل
7

عاااااااالی بود مـــ❤ــــمـــ💟ــنـــون

غزل ارچل 11 ماه قبل
2

خوب بودبدنبود😋

نویسنده 11 ماه قبل
4

عالییی

خو 11 ماه قبل
1

خوبع

نویسنده 11 ماه قبل
3

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
9

سلام متن بالا که توضیح دادین عالیه

نویسنده 11 ماه قبل
1

خوب است

سینا ❤️ 11 ماه قبل
-2

اره❤

Mobina 11 ماه قبل
5

خوب بود ممنون ازتون👍

-1
فدات بشم من که آخه چه 11 ماه قبل

alirezavlu1383

نویسنده 11 ماه قبل
1

خوب

محمد 11 ماه قبل
9

دمتون گرمم ،مرسییییی ،خیلی خوبب بود

رایان 11 ماه قبل
2

خوب بود

علیرضا 11 ماه قبل
13

🤞🏾❤️عالیه🚶🏾‍♂️

ناشناس 11 ماه قبل
4

خیلی مفید بود.ممنون از زحماتتون👩‍🎓

نویسنده 11 ماه قبل
5

سلام خوب بود مرسی

زهره 11 ماه قبل
5

عالی و مفید

-1
نویسنده 11 ماه قبل

یهجف۰هب۰باتگ

نویسنده 11 ماه قبل
0

چیزی

ناشناس 11 ماه قبل
3

لطف زیادی کردید😂✌

نویسنده 11 ماه قبل
6

عالیی بود👏

نویسنده 11 ماه قبل
1

ممنون به خاطر این مطالب

لیدا کورد 11 ماه قبل
6

خوبه ب درد بخور هس مرسییی از بابت این مطالباهربژیییی

نعمت 11 ماه قبل
-2

سلام جواب سوال یک قلمرو زبانی صفحه ۴۳ اون صفیر است نه سفیر.

-1
فدات بشم من که آخه چه 11 ماه قبل

سفیر هم اوا اون صفیر میشه

آوا 11 ماه قبل
1

عالی بود ممنون از شما

نویسنده 11 ماه قبل
1

برای هریک از ارایه های زیر از بند هشتم درس (مردم با سنگ پاره …)انتخاب کنید و بنویسید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

حسین تبریز

乙ivar 11 ماه قبل
2

خیلی خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
4

سلام اگر به صورن پی دی اف بود و کل کتاب یکجا بود دستزس راحت تری بودچون من کل پی دی اف ها رو باز میکنم یکی از انها و شاید هیچ کدوشمون به درد نمیخوره

نویسنده 11 ماه قبل
1

سلام لطفا کل کتاب یکجا باشه و برای بقیه دروس هم اماده کنید از این اینها ممنون خوب بود

ساریتا 11 ماه قبل
0

عالی بود

Hani 11 ماه قبل
-1

به جای سید وسرهنگ مثال های دیگری کاش میزدین

-1
فدات بشم من که آخه چه 11 ماه قبل

alirezavlu1383

محمد 11 ماه قبل
-1

از ماست که بر ماست

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالی بود ممنون

زیناش 11 ماه قبل
1

خیلی کامل و دقیقکاش از همون اول این سایت و دیده بودم و از امکاناتش استفاده میکردم حیفه اون همه وقتم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

جواب صفحه ۴۳

فاطمه غلام 11 ماه قبل
4

عالی بود ممنون از زحماتتون

فاطمه غلام عباسی 11 ماه قبل
1

عالی بود ممنون

بهنوش 11 ماه قبل
0

خوب بود مرسی

ناشناس 11 ماه قبل
1

مرسی واقعا دمتون گرم

برای پاسخ کلیک کنید