جواب کارگاه متن پژوهی درس پنجم آغازگری تنها صفحه 43 و 44 فارسی یازدهم

محمدرضا

دوستان کلمه صفیر بمعنای آواز و سفیر فرستاده

علیرضا

🤞🏾❤️عالیه🚶🏾‍♂️

مهسا

عالی دمتون گرم

محمد

دمتون گرمم ،مرسییییی ،خیلی خوبب بود

نویسنده

سلام متن بالا که توضیح دادین عالیه

جواب جواب کارگاه متن پژوهی صفحه ۴۳ و ۴۴ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم قلمرو فکری زبانی ادبی جواب کارگاه متن پژوهی درس پنجم آغازگری تنها از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی : 1) هم آوای کلمه «سفیر» را بنویسید و آن را در جمله ای به كار ببرید.
2) چهار «ترکیب وصفی» که اهمّیت املایی داشته باشند، از متن درس انتخاب كنید.
3) همان طور که می دانید، هر گروه اسمی، یک «هسته» دارد که می تواند با كی یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود.
به انواع وابسته های پیشین توجّه كنید:
صفت پرسشی ← کدام روز
صفت تعجّبی ← عجب روزی
صفت اشاره ← آن روز
صفت مبهم ← هر روز
صفت شمارشی اصلی ← یک روز
صفت شمارشی ترتیبی (با پسوند -ُ مین) ← دومین روز
صفت عالی ← بهترین روز
اینك با یک نوع دیگر از وابسته های پیشین آشنا می شویم :
شاخص : شاخص ها لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی، در کنار اسم قرار می گیرند.
مانند: «امام، علّمه، استاد، آقا، حاجی، خاله، کدخدا، سرلشکر، مهندس و …»
توجّه: شاخص ها کلماتی هستند که غالباً، بی فاصله، پیش از هسته می آیند؛ این کلمات در جای دیگر می توانند هستۀ گروه اسمی، مضاف الیه و یا … قرار بگیرند؛ در این صورت، شاخص محسوب نمی شوند.
مثال : استاد معین، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است. شاخص
ایشان، استادِ زبان و ادبیات فارسی بودند. هستۀ گروه اسمی
کتاب استاد، دربردارندۀ مطالب مفیدی است. مضافٌ الیه
اکنون واژه های زیر را یک بار به عنوان «شاخص» و بار دیگر به عنوان «هسته» گروه اسمی در جمله به کار ببرید.
سرهنگ: سیّد:

جواب قلمرو زبانی : 1) سفیر: هر دانش آموز سفیر جامعه فرهنگی ایران است.
2) دارالسّلطنه تبریز -خواست او-بزرگان طوایف-حامل زنبورک – لازمه حضور – از دست رفتن محض – صفیر گلوله
3) سرهنگ: شاخص: سرهنگ رحیمی از سربازان سان دید.
هسته: من به سرهنگ اردوگاه گزارشی دادم.
سید: شاخص: بچه ها به سید رضا سلام کردند.
هسته: آن سید بزرگوار سخرانی می کرد.

قلمرو ادبی : 1) متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی كنید.
2) برای هر یک از آرایه های زیر، نمونه ای از بند هفتم درس (سپیده فردای گنجه …) انتخاب كنید و بنویسید.
تشبیه:
کنایه:
تشخیص:
3) در عبارت زیر، بهره گیری از کدام آرایه های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟
در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر،رزم پسر!

جواب قلمرو ادبی : 1) ادب پایداری (مبارزه با بیگانگان) : در واقع درس در مورد مبارزه با ظلم و سر دادن فریاد عدالت خواهی است و خواننده را دعوت به ایستادگی و مبارزه با ظلم می کند.
2) تشبیه : روس ها مثل مور وملخ در پهنه شهر پراکنده شدند.
کنایه : روس ها مثل مور وملخ در پهنه شهر پراکنده شدند
شوری در جان ها می نهاد.
تشخیص : سپیده فردای گنجه با نهیب و صفیر گلوله های توپ روس باز شد.
شهری داشت خود را برای استقبال از بهار آماده می کرد.
3) واج آرایی : درصامت های ((ر/ز/د))
تکرار : رزم/بزم/درباز
تناسب : پدر وپسر
جناس : بزم و رزم
تضاد : بزم و رزم
سجع : بزم و رزم / پدر و پسر

قلمرو فکری : 1) چه عاملی عبّاس میرزا را برای تحقّق آرمان های ملّی، استوارتر و امیدوارتر می كرد؟
2) درعبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخّص شده چیست؟
«مردمی كه به خانه های تاریكی و بی دریچه عادت كرده اند، از پنجره های باز و نورگیر گریزان هستند.»
3) با توجّه به بیت زیر، شخصیت «عبّاس میرزا» را تحلیل نمایید.
چون شیر به خود سپه شكن باش فرزند خصال خویشتن باش نظامی

جواب قلمرو فکری : 1) مشاهده صحنه های ناب وتوفندگی فرزندان میهن برای رویارویی با دشمن عباس جوان را به وجد می آورد ودلش را برای تحقق آرمان های ملی اش استوار وامید وار میکرد.
2) خانه های تاریک و بی دریچه: رخوت و سستی و جمود فکری.
پنجره های باز ونور گیر: اندیشه ها و افکار نو و ترقی جویانه.
3) با توجه به بیت می توان گفت ((عباس میرزا)) شخصیتی برجسته و شجاع و وطن پرست و کم نظیر بوده است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :
قلمرو زبانی :
۱: هم آوای کلمه (سفیر) را بنویسید و آن را در جمله به کار ببرید. هر رزمنده، سفیر کشور خود است.
۲: چهار ترکیب وصفی که اهمیت املایی داشته باشند از متن پیدا کنید و بنویسید. خواست او، صفیر گلوله، لازمه حضور.
۳: همان طور که میدانید هر گروه اسمی، یک «هسته» دارد که می تواند با یک یا چند وابسته پیشین و پسین همراه شود.
به انواع وابسته های پیشین توجه کنید:
صفت پرسشی = کدام روز
صفت تعجّبی = عجب روزی
صفت اشاره = آن روز
صفت مبهم =‌ هر روز
صفت شمارشی اصلی = یک روز
صفت شمارشی ترتیبی ( با پسوند _ُمین ) = دومین روز
صفت عالی = بهترین روز
اینک با یک نوع دیگر از وابسته های پیشین آشنا میشویم:
شاخص: شاخص ها لقب ها و عنوان هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی، در کنار اسم قرار می گیرند.
مانند: « امام علّمه، استاد، آقا، حاجی، خاله، کدخدا، سرلشگر، مهندس و … ».
توجه: شاخص ها کلماتی هستند که غالباً، بی فاصله، پیش از هسته می آیند؛ این کلمات در جای دیگر می توانند هسته گروه اسمی، مضاف الیه و یا… قرار بگیرند؛ در این صورت شاخص محسوب نمی شوند.
مثال: شاخص: استاد معیین، فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است.
هسته گروه اسمی: ایشان، استاد زبان و ادبیات فارسی بودند.
مضاف الیه: کتاب استاد، در بر دارنده مطالب مفیدی است.
اکنون واژه های زیر را یک بار به عنوان « شاخص » و بار دیگر به عنوا‌ن «هسته» گروه اسمی در جمله به کار ببرید.
سرهنگ: سرهنگ محمودی سربازان را برای رژه آماده کرد.
هسته: من با سرهنگ صحبت کردم.
سیّد: شاخص: بچه ها در محضر سید حسین قرار گرفتند.
هسته: سید در بالای مجلس نشست.
قلمرو ادبی :
۱: متن درس را از نظر نوع ادبی بررسی کنید. ادبیات پایداری، زیرا درس درمورد مبارزه با ظلم و فریاد عدالت خواهی بوده و ادبیات پایداری به معنای مبارزه با بیگانگان و پایداری در برابر آن ها است.
۲: برای هرکی از آرایه های زیر، نمونه ای از بند هفتم درس ( سپیده فردای گنجه…) انتخاب کنید و بنویسید.
تشبیه: روس ها، مثل مور و ملخ در پهنه شهر آکنده شدند.
کنایه: آکنده شدن روس ها مثل مور و ملخ.
تشخیص: شهری داشت خود را برای استقبال آماده می کرد.
۳: در عبارت زیر، بهره گیری از کدام آرایه ادبی بر زیبایی سخن افزوده است ؟
در آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم، بزنم پدر، رزم پسر!
واج آرایی حرف ز
تضاد: بزم و رزم
جناس: بزم و رزم
سجع: بزم و رزم، پدر و پسر.
قلمرو فکری:
۱: چه عاملی عباس میرزا را برای تحقق آرمان های ملی، استوارتر و امیدوار تر می کرد؟مشاهده صحنه های ناب و توفندگی فرزندان میهن برای رویارویی با دشمن عباس جوان را کنجکاو برای تحقق آرمان هاب ملی اش وا می داشت.
۲: در عبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت های مشخص شده چیست؟
« مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره های باز و نورگیر گریزان هستند ».
خانه های تاریک و بی دریچه: رخوت و سستی و جمود فکری.
پنجره های باز و نور گیر: اندیشه ها و افکار نو و ترقی جویانه.
۳: با توجه به بیت زیر، شخصیت «عباس میرزا» را تحلیل نمایید.
چون شیر به خود سپه شکن باش فرزند خصال‌ خویشتن باش.
می توان گفت او مردی شجاع، وطن پرست و با غیرت است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 6 روز قبل
9

خوب بود

3
:) 6 روز قبل

عالی بود ممنون

محمدرضا 6 روز قبل
20

دوستان کلمه صفیر بمعنای آواز و سفیر فرستاده

نجوا 6 روز قبل
5

عالیه

ناشناس 6 روز قبل
5

ممنون عالی بود

نویسنده 6 روز قبل
2

عالی

علی 6 روز قبل
8

یاشاسین

saghar 6 روز قبل
1

خیلی خوب بود

ناشناس 6 روز قبل
2

سلام خیلی خوب بود اگر در مورد وابسته پسین هم مطلبی نوشته می شد عالی می شد و همینطور مثالهای بیشتر.

علبرضا 6 روز قبل
2

عالیه دمتون گرم

نگار 6 روز قبل
1

عالی بود ممنون

نگارا 6 روز قبل
5

مهیب

محمد 6 روز قبل
1

خوب

ناشناس 6 روز قبل
2

خیلی خوب بود ممنون☺☺☺

نیکی 6 روز قبل
0

سطحش خیلی پایین بودجمود فکری اصلا معنیش چیه

لاله 6 روز قبل
-1

خیلی ممنون عالیه

گلی 6 روز قبل
0

خخخخخخخخخ ممنون

نویسنده 6 روز قبل
0

نج

حسینی 6 روز قبل
0

ممنون….

فرشید 6 روز قبل
0

عالیه ممنون

ناشناس 6 روز قبل
10

عالی بودن خوب بود

ناشناس 6 روز قبل
10

خیلی خوب بود ممنون

مهسا 6 روز قبل
12

عالی دمتون گرم

eshgh TATALO 6 روز قبل
5

عالی ممنون👏👏👏👏👏

نویسنده 6 روز قبل
3

عالییییی

آرزو 6 روز قبل
1

عالیییییی

نویسنده 6 روز قبل
2

معتی درس رو هم بزارید خوب میشه ستاره

نویسنده 6 روز قبل
1

نمدونم

نویسنده 6 روز قبل
1

عالیییییییییییییخسته نباشین🌼

ناشناس 6 روز قبل
1

قلمرو ادبی قسمت 2 ما با شما فرق داره و قسمت فلمرو زبانب هم آوای کلمه صفیر نوشته نشده.ولی بقیش خیلی خوب بود.

s a 6 روز قبل
3

خوب بود ولی یه سوال مابیشتربود

نویسنده 6 روز قبل
1

امیر

2
Dr.Chia 6 روز قبل

bhjkuyts!!!

نیلی 6 روز قبل
1

خیلی مطابقت داشتند ب سوالات

نویسنده 6 روز قبل
4

قسمت قلمرو زبانی برای ما گفته از بند هشتم درس(مردم با سنگ پاره…) اما اینجا چیز دیگری نوشته

نویسنده 6 روز قبل
1

سفیر

امیررضا 6 روز قبل
1

خوب بود

زهرا 6 روز قبل
4

خوب بود

جواباش کجاست 6 روز قبل
1

جواب هاش میخواهم

1
حســام 6 روز قبل

جواباش پایین هستن

علی 6 روز قبل
1

ممنوم

امیرحسین 6 روز قبل
1

عالییی

امیرحسین طاهری 6 روز قبل
0

هر کی اینو نوشته عشق منه

مینا 6 روز قبل
2

عالی

ناشناس 6 روز قبل
0

عالی بودمرسی😄😄

نویسنده 6 روز قبل
1

جواب مطلب روبفرسید

ممد 6 روز قبل
0

احسنت

ممد 6 روز قبل
1

باریکالا

نازی 6 روز قبل
3

خوب بود

نویسنده 6 روز قبل
1

عالی بود😊

نویسنده 6 روز قبل
2

خوب بود

مهدی 6 روز قبل
3

عالیه امتحان کنید

نویسنده 6 روز قبل
1

ببینید

نویسنده 6 روز قبل
2

حتما امتحان کنید خیلی خوبه

نویسنده 6 روز قبل
1

ببینید امتحان کنید

نویسنده 6 روز قبل
1

عالی ممنون

عالی 6 روز قبل
1

عالی بود

یاس 6 روز قبل
3

دیونه ها

نویسنده 6 روز قبل
3

الکی هستد شما تررررررررر یاس

عباس میرزا 6 روز قبل
6

یه مقدار کوچولو متن درس تحریف شده بود

پرنیا 6 روز قبل
8

عالی بود🤩

فیروزه 6 روز قبل
8

ممنونم ازتون عالی بود 🤗😚😙😚😙😚😙

6 روز قبل
5

چرابقیش نییییس

ناشناس 6 روز قبل
3

متن پیام یا نظر خودتان را در این بخش تایپ کنیدجواب سوال ۵و۶کارگاهدرس پژوهی ص ۴۳ رو هم بزارید

مری 6 روز قبل
0

ممنون

2
امین 6 روز قبل

خیلی ممنون عالی بود

Shima 6 روز قبل
3

خیلیم خوب

نویسنده 6 روز قبل
3

قلمرو ادبی سوال دوم به جای بند هشتم از بند هفتم نوشته شده

JK 6 روز قبل
1

ن خوب بود بابا…

نویسنده 6 روز قبل
-1

عالو

مریم 6 روز قبل
-1

عالی😍😍😍😍

ناشناس 6 روز قبل
0

عالی

Fatemeh 6 روز قبل
0

مرسی خیلی خوبه 🙃

نویسنده 6 روز قبل
4

جوابش کو پس

7
مهدی 6 روز قبل

پایین هر سوال،جوابشو نوشته،بخش بخشه.

saman 6 روز قبل
2

عالی 👌🏼

دریا 6 روز قبل
0

عالی

ک 6 روز قبل
0

عالی بود

ناشناس 6 روز قبل
0

عالی

نویسنده 6 روز قبل
-2

عالی بود من همیشه میام توی همین سایت و جواب هاش کاملا درست هس

2 6 روز قبل
2

عالی بود واقعا من همیشه میام همین سایت جواب هاش هم کاملا درسته♥️♥️🙏🏻🙏🏻

🌹F🌹 6 روز قبل
-1

واقعاً عالی⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩

1
Fatemeh 6 روز قبل

💖💖

پروانه 6 روز قبل
1

خیلیییییس عالیییییی بود👌👌👌👌⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩

2
علیرضا قنبری 6 روز قبل

کجاش علی بود

فاطی 6 روز قبل
2

عالی دمتون گرم.عشقین 😍😘

0
نویسنده 6 روز قبل

بله

نویسنده 6 روز قبل
1

کاملا درسته

-1
Ali82 6 روز قبل

با سلام عالی بود و دقیق مرسی از تهیه کننده خسته نباشی 🌹😉

نویسنده 6 روز قبل
1

عالی تر از عالی

سایه 6 روز قبل
2

واقعا ممنون متشکر از مطالب مفیدتون

0
fato 6 روز قبل

خیلی هم عاالی و خوب

نویسنده 6 روز قبل
4

مشکلی نیست

نویسنده 6 روز قبل
1

واقعا خوب بود مرسی ❤

امید 6 روز قبل
9

عالــــــــــــــــــــی بود فک نمیکردم انقد این سایت خوب باشه

نویسنده 6 روز قبل
4

عالی حرف نداره

نویسنده 6 روز قبل
6

عالی من از این مطلب خوشم آمد پشینهاد میکنم دیگران هم استفاده کنن

نویسنده 6 روز قبل
1

عوضی

0
نویسنده 6 روز قبل

خوب بود

Nafas tehrani 6 روز قبل
4

خوب بود.

نویسنده 6 روز قبل
5

خیلی هم خوب بود

فرشته معصومی 6 روز قبل
3

خوب بود

Sana fathiii 6 روز قبل
3

این منبع عالیه من که لذت می برم از پاسخگویی عالی و دقیق.

5
پرنسس 6 روز قبل

خوب😊

نویسنده 6 روز قبل
3

سلام

مایا 6 روز قبل
1

بد نیس

1
乙ivar 6 روز قبل

ارع بدنیست😉

ناشناس 6 روز قبل
2

خیلی خوب بود

Amir 6 روز قبل
3

عالییییی💙💙💙😘😘

۱ 6 روز قبل
1

مانند کارگاه های کتاب نیست ولی در کل خوب بود

علیرضا قدسیه 6 روز قبل
2

عالی بود ممنون

ناشناس 6 روز قبل
4

متشکرم خوب بود

امید 6 روز قبل
6

خیلی خوب بود

امید تاریخی 6 روز قبل
4

خیلی خوب بود

ص.حیدری 6 روز قبل
4

عالی بود خیلی ممنون 💓💓💓💓💓

حســــام 6 روز قبل
8

عاااااااالی بود مـــ❤ــــمـــ💟ــنـــون

غزل ارچل 6 روز قبل
3

خوب بودبدنبود😋

نویسنده 6 روز قبل
5

عالییی

خو 6 روز قبل
2

خوبع

نویسنده 6 روز قبل
4

نمیدانم

نویسنده 6 روز قبل
10

سلام متن بالا که توضیح دادین عالیه

نویسنده 6 روز قبل
2

خوب است

سینا ❤️ 6 روز قبل
-1

اره❤

Mobina 6 روز قبل
6

خوب بود ممنون ازتون👍

نویسنده 6 روز قبل
2

خوب

محمد 6 روز قبل
10

دمتون گرمم ،مرسییییی ،خیلی خوبب بود

رایان 6 روز قبل
3

خوب بود

علیرضا 6 روز قبل
14

🤞🏾❤️عالیه🚶🏾‍♂️

ناشناس 6 روز قبل
5

خیلی مفید بود.ممنون از زحماتتون👩‍🎓

نویسنده 6 روز قبل
6

سلام خوب بود مرسی

نویسنده 6 روز قبل
-2

غیرت است

زهره 6 روز قبل
6

عالی و مفید

0
نویسنده 6 روز قبل

یهجف۰هب۰باتگ

نویسنده 6 روز قبل
1

چیزی

ناشناس 6 روز قبل
4

لطف زیادی کردید😂✌

نویسنده 6 روز قبل
7

عالیی بود👏

نویسنده 6 روز قبل
2

ممنون به خاطر این مطالب

لیدا کورد 6 روز قبل
8

خوبه ب درد بخور هس مرسییی از بابت این مطالباهربژیییی

نعمت 6 روز قبل
-1

سلام جواب سوال یک قلمرو زبانی صفحه ۴۳ اون صفیر است نه سفیر.

آوا 6 روز قبل
2

عالی بود ممنون از شما

نویسنده 6 روز قبل
2

برای هریک از ارایه های زیر از بند هشتم درس (مردم با سنگ پاره …)انتخاب کنید و بنویسید

نویسنده 6 روز قبل
0

حسین تبریز

乙ivar 6 روز قبل
2

خیلی خوب بود

نویسنده 6 روز قبل
5

سلام اگر به صورن پی دی اف بود و کل کتاب یکجا بود دستزس راحت تری بودچون من کل پی دی اف ها رو باز میکنم یکی از انها و شاید هیچ کدوشمون به درد نمیخوره

نویسنده 6 روز قبل
2

سلام لطفا کل کتاب یکجا باشه و برای بقیه دروس هم اماده کنید از این اینها ممنون خوب بود

ساریتا 6 روز قبل
1

عالی بود

Hani 6 روز قبل
0

به جای سید وسرهنگ مثال های دیگری کاش میزدین

محمد 6 روز قبل
0

از ماست که بر ماست

نویسنده 6 روز قبل
1

عالی بود ممنون

زیناش 6 روز قبل
1

خیلی کامل و دقیقکاش از همون اول این سایت و دیده بودم و از امکاناتش استفاده میکردم حیفه اون همه وقتم

نویسنده 6 روز قبل
0

جواب صفحه ۴۳

فاطمه غلام 6 روز قبل
5

عالی بود ممنون از زحماتتون

فاطمه غلام عباسی 6 روز قبل
2

عالی بود ممنون

بهنوش 6 روز قبل
2

خوب بود مرسی

ناشناس 6 روز قبل
3

مرسی واقعا دمتون گرم

برای پاسخ کلیک کنید